Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, October 24, 2022 – Chỉ Thờ Phượng Đức Chúa Trời

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, October 24, 2022
Chỉ Thờ Phượng Đức Chúa Trời

“Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác.”
Xuất Ê-díp-tô Ký 20:3

Bốn điều răn đầu tiên trong mười điều luật mà chính Đức Chúa Trời ban cho dân tộc Y-sơ-ra-ên sau khi họ ra khỏi xứ Ai cập liên hệ trực tiếp giữa mối tương quan của con người với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời phán trong Điều Răn Thứ Nhất: “Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác.” (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:3). Điều răn thứ nhất cho chúng ta biết chỉ thờ phượng Đức Chúa Trời chân thật. Chúng ta không được thờ bất cứ các thần nào khác vì tất cả các thần khác đều là những thần giả. Vì chúng ta được Đức Chúa Trời dựng nên như hình ảnh của Đức Chúa Trời cho nên mối tương giao thờ phượng chỉ dành cho Đấng duy nhất tức là Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời muốn con dân Ngài kính trọng tôn thờ một mình Ngài, không được thờ phượng các thần khác, các tạo vật khác. “Vì Đức Giê-hô-va rất lớn, đáng được ngợi khen lắm lắm; Ngài đáng kính sợ hơn hết các thần. Vì những thần của các dân đều là hình tượng; Còn Đức Giê-hô-va đã dựng nên các từng trời. Sự tôn vinh và sự oai nghi ở trước mặt Ngài. Sự năng lực và sự hoa mỹ ở nơi thánh Ngài. Hỡi các họ hàng của muôn dân, Đáng tôn vinh hiển và năng lực cho Đức Giê-hô-va.” (Thi Thiên 96:4-7).

Bạn có đang để điều gì ưu tiên hơn Chúa trong đời sống của mình không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã cứu con và cho con được thờ phượng Đức Chúa Trời vinh hiển, quyền năng. Xin Chúa cho con luôn thờ phượng Chúa vì Ngài là Đấng duy nhất xứng đáng được sự tôn cao và chúc tụng. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Lu-ca 8-9

 236 total views,  1 views today