Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, September 24, 2021 – Ăn Năn Để Được Sống

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, September 24, 2021
Ăn Năn Để Được Sống

“Chúa Giê-hô-va phán rằng: Thật vậy, ta không vui đâu về sự chết của kẻ phải chết, vậy các ngươi hãy xây lại, mà được sống!”
Ê-xê-chi-ên 18:32

Ê-xê-chi-ên đoạn 18 cho chúng ta biết Đức Chúa Trời là Đấng Công Bình sẽ phán xét tất cả mọi người. Hai lần trong Ê-xê-chi-ên 18 Đức Chúa Trời tuyên phán: “Linh hồn nào phạm tội thì sẽ chết.” (Ê-xê-chi-ên 18:4, 20). Mặc dù sự chết là hậu quả chắc chắn cho những linh hồn phạm tội trước sự phán xét của Chúa nhưng Chúa nài khuyên dân Y-sơ-ra-ên hãy ăn năn, xây bỏ con đường tội lỗi khi còn cơ hội để được sống. “Vậy nên Chúa Giê-hô-va phán rằng: Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, ta sẽ đoán xét các ngươi, mỗi người theo việc làm của nó. Hãy trở lại và xây bỏ mọi sự phạm pháp của các ngươi; vậy thì sự gian ác không trở nên cớ hư nát cho các ngươi. Hãy liệng xa các ngươi mọi sự phạm pháp mà tự mình đã làm. Hãy làm cho mình lòng mới và thần mới; vì, hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, làm sao mà các ngươi muốn chết?” (Ê-xê-chi-ên 18:30-31). Chúa là Đấng Công Bình nhưng Ngài cũng là Đấng Yêu Thương không muốn ai chết mất. “Chúa Giê-hô-va phán rằng: Thật vậy, ta không vui đâu về sự chết của kẻ phải chết, vậy các ngươi hãy xây lại, mà được sống!” (Ê-xê-chi-ên 18:32). Sứ-đồ Phi-e-rơ cũng cho biết lý do Chúa Giê-xu chưa trở lại để phán xét thế gian: “Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn.” (2 Phi-e-rơ 3:9).

Đức Chúa Giê-xu đã phán: “Giờ đã điểm, Nước Đức Chúa Trời đã đến gần, hãy ăn năn và tin nhận Phúc Âm.” (Mác 1:15 BDM). Phúc Âm là Tin Lành cho con người tội lỗi biết ăn năn và tin Chúa Giê-xu là Đấng đã chịu chết đền tội cho nhân loại.

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã yêu con và ban cho con sự cứu rỗi qua sự Chết của Chúa Giê-xu. Xin Chúa cho con tiếp tục rao truyền Phúc Âm của Chúa cho những người chưa tiếp nhận Ngài vì Chúa hứa ai ăn năn tội lỗi, tin nhận Chúa Giê-xu thì nhận được sự sống đời đời. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu September 24: Xin đọc Giô-na 1-4
Thứ Bảy September 25: Xin đọc Mi-chê 1-7
Chúa Nhật September 26: Xin đọc Na-hum; Ha-ba-cúc

 389 total views,  2 views today