Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, September 23, 2021 – Bởi Thần Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, September 23, 2021
Bởi Thần Chúa

“Ta sẽ đặt Thần ta trong các ngươi, và các ngươi sẽ sống.”
Ê-xê-chi-ên 37:14a

Chúa đã cho Ê-xê-chi-ên sự hiện thấy về thung lũng đầy những hài cốt (Ê-xê-chi-ên 37:1–14). Các bộ hài cốt này tượng trưng cho Dân Y-sơ-ra-ên đã “chết” với tư cách là một quốc gia với đất đai, ngôi vua và đền thờ bị tước đoạt. Chúa phán cùng Ê-xê-chi-ên hãy đến thung lũng đầy hài cốt và nói với xương khô rằng Đức Chúa Trời sẽ tạo hơi thở vào xương và chúng sẽ sống lại, giống như khi tạo dựng con người Ngài thổi hơi thở vào A-đam (Sáng thế ký 2:7). Ê-xê-chi-ên vâng lời nói với hài cốt thì xương liền lại với nhau, gân và thịt mọc trên xương và da bọc thịt, nhưng chưa sống động vì chưa có hơi thở nhập vào thân thể. Rồi Ê-xê-chi-ên nghe tiếng phán truyền của Đức Chúa Trời hãy nói tiên tri cùng gió và bảo gió rằng Hỡi hơi thở, khá đến từ gió bốn phương, thở trên những người bị giết, hầu cho chúng nó sống. Vậy ta nói tiên tri như Ngài đã phán dặn ta, và hơi thở vào trong chúng nó; chúng nó sống, và đứng dậy trên chân mình, hiệp lại thành một đội quân rất lớn.” (Ê-xê-chi-ên 37:9-10). Sự hồi sinh những bộ hài cốt biểu thị kế hoạch của Đức Chúa Trời về việc khôi phục quốc gia trong tương lai của Y-sơ-ra-ên. Sự hiện thấy của Ê-xê-chi-ên cho biết cuộc sống mới của Y-sơ-ra-ên phụ thuộc vào quyền năng của Đức Chúa Trời chứ không phải hoàn cảnh hoặc tài sức của dân sự. Tín hữu và Hội Thánh Chúa ngày nay cũng cần năng quyền của Chúa Thánh Linh để sống mạnh và phát triển. Tiên tri Xa-cha-ri cũng khẳng định: “Ấy chẳng phải là bởi quyền thế, cũng chẳng phải là bởi năng lực, bèn là bởi Thần ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy.” (Xa-cha-ri 4:6).

Bạn có sống trong quyền năng của Chúa Thánh Linh không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, xin Chúa tha thứ cho con vì nhiều lần con hành động bởi sức riêng và kết quả là sự khô khan, thiếu sức sống của Chúa. Xin Chúa Thánh Linh thổi cơn gió phục hưng vào đời sống của mỗi tín hữu và Hội Thánh Chúa để chúng con phục vụ qua quyền năng của Ngài đem lại nhiều kết quả vinh hiển Danh Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc A-mốt 6-9; Áp-đia.

 396 total views,  1 views today