Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, September 9, 2022 – Rao Truyền Ơn Phước Cứu Rỗi

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, September 9, 2022
Rao Truyền Ơn Phước Cứu Rỗi

“Hỡi Đức Chúa Trời, nguyện các dân ngợi khen Chúa! Nguyện muôn dân ca tụng Chúa!”
Thi Thiên 67:3

Tại sao Chúa cho chúng ta tiếp tục ở trong thế gian này? Tại sao Chúa không đưa chúng ta về thiên đàng ngay khi chúng ta trở thành Cơ đốc nhân? Đức Chúa Trời cho chúng ta ở trong thế gian để làm nhân chứng về tình yêu thương và sự cứu rỗi cao cả của Đức Chúa Trời qua Con Ngài là Chúa Giê-xu Christ. Sự cứu rỗi là phước hạnh lớn nhất dành cho tất cả mọi dân tộc! Thi Thiên 67 bắt đầu với lời cầu xin ban phước và lý do tác giả đã cầu xin. “Nguyện Đức Chúa Trời thương xót chúng tôi, và ban phước cho chúng tôi, Soi sáng mặt Ngài trên chúng tôi. Để đường lối Chúa được biết trên đất, Và sự cứu rỗi của Chúa được biết giữa các nước.” (Thi Thiên 67:1-2). Tác giả muốn tất cả mọi người trên thế gian kinh nghiệm được phước hạnh khi ở trong sự cai trị công bình của Chúa. “Hỡi Đức Chúa Trời, nguyện các dân ngợi khen Chúa! Nguyện muôn dân ca tụng Chúa! Các nước khá vui vẻ và hát mừng rỡ; Vì Chúa sẽ dùng sự ngay thẳng mà đoán xét các dân, Và cai trị các nước trên đất.” (Thi Thiên 67:3-4). Đức Chúa Trời đã tuyên bố ban phước cho mọi dân tộc qua Áp-ra-ham và dòng dõi ông: “Các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước.” (Sáng Thế Ký 12:3b). Sau khi Chúa Giê-xu sống lại Ngài đã ban đại mạng lệnh cho các môn đồ: “Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người.” (Mác 16:15). Và trước khi thăng thiên Chúa Giê-xu cũng phán: “Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất.” (Công Vụ 1:8). Thi Thiên 67 kết thúc: “Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho chúng tôi, Và các đầu cùng đất đều sẽ kính sợ Ngài.” (Thi Thiên 67:7).

Bạn có là nhân chứng về tình yêu và sự cứu rỗi của Chúa cho những người chung quanh không?

Cầu Nguyện
Cảm tạ Chúa vì Ngài đã cứu con và cho con vẫn còn sống trong thế gian để làm nhân chứng của Chúa. Xin Chúa cho con luôn loan báo Tin Lành Cứu Rỗi của Chúa cho những người đang sống trong tội lỗi. A-men.

*********

Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu September 9: Xin đọc Ê-xê-chi-ên 29-32
Thứ Bảy September 10: Xin đọc Ê-xê-chi-ên 33-36
Chúa Nhật September 11: Xin đọc Ê-xê-chi-ên 37-39

 268 total views,  1 views today