Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, April 19, 2021 – Tiến Trình Thánh Hóa

Suy Gẫm Lời Chúa

Monday, April 19, 2021

Tiến Trình Thánh Hóa

“Họ không thuộc về thế gian, cũng như Con không thuộc về thế gian. Xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh; lời Cha tức là lẽ thật.”
Giăng 17:16-17

Thánh Kinh khẳng định trong Hê-bơ-rơ 12:14 “Hãy cầu sự bình an với mọi người, cùng tìm theo sự nên thánh, vì nếu không nên thánh thì chẳng ai được thấy Đức Chúa Trời.” Sự Thánh Hóa có nghĩa là “làm cho thánh khiết”. Trong nguyên văn Hy-lạp từ “Thánh” có nghĩa là “sự biệt riêng ra”. Điều kiện để trở thành con của Đức Chúa Trời Thánh Khiết là phải nên thánh. Trong chương trình cứu rỗi của Chúa, một người được cứu sẽ trải qua 3 giai đoạn “tách biệt”: (1) Xưng Công Bình: khi chúng ta tin nhận Chúa Giê-xu, ngay lập tức, chúng ta nhận được địa vị thánh nhân (người được biệt riêng ra) trước mặt Đức Chúa Trời; (2) Sự Thánh Hóa: trong khi sống nơi trần gian chờ đợi Chúa Giê-xu trở lại chúng ta nhờ quyền năng Chúa Thánh Linh đi qua tiến trình tách biệt ra khỏi con người cũ để càng ngày càng giống Chúa Giê-xu; và (3) Sự Vinh Hiển: Khi Chúa Giê-xu trở lại chúng ta được hoàn toàn tách biệt đời đời khỏi tội lỗi và nhận được sự vinh hiển như Chúa Giê-xu. Sự thánh hóa là tiến trình của sự tách biệt này đối với Đức Chúa Trời, là kết quả của sự vâng phục Lời Chúa trong cuộc sống. Giống như Chúa đã cầu nguyện trong Giăng đoạn 17, sự thánh hóa được xem là một quá trình tách biệt của tín đồ vì mục đích mà họ đã được đặt trong thế gian: “Như Cha đã sai Con trong thế gian, thì Con cũng sai họ trong thế gian. Con vì họ tự làm nên thánh, hầu cho họ cũng nhờ lẽ thật mà được nên thánh vậy” (Giăng 17:18,19).

Bạn có nhờ Chúa Thánh Linh và Lời Chúa để đời sống được thánh hóa hằng ngày như điều Chúa muốn không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, xin thánh hóa con càng ngày càng hơn để con được giống Chúa Giê-xu và được Ngài sử dụng để làm ánh sáng cho thế gian và muối của đất. A-men.  

 446 total views,  1 views today