Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, April 16, 2021 – Đấng Christ Sống Trong Tôi

Suy Gẫm Lời Chúa

Friday, April 16, 2021

Đấng Christ Sống Trong Tôi

“Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi; nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi.”
Ga-la-ti 2:20

Chúa Giê-xu đã chịu chết trên thập tự giá để cho những người đặt đức tin vào Ngài được tự do khỏi sự nô lệ cho tội lỗi và sự chết. Chính chúng ta không phải chịu sự hình phạt trên thập tự giá và con người tội lỗi của chúng ta dầu có chết cũng không thể thỏa mãn được điều kiện của Đức Chúa Trời là phải có một Con Người Vô Tội Toàn Hảo đổ huyết chết thay thế chúng ta. Ga-la-ti 2:20 khi nói “Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ” thì đó chỉ là hình ảnh xác nhận chúng ta khi tin vào Chúa thì con người cũ đã bị đóng đinh với Chúa Giê-xu trên thập tự giá. Cũng như khi chúng ta tin nhận Chúa và sau đó nhận lễ báp-têm thì cũng có ý nghĩa như được chép ở trong Rô-ma 6:4 “Vậy chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi phép báp tem trong sự chết Ngài, hầu cho Đấng Christ nhờ vinh hiển của Cha được từ kẻ chết sống lại thể nào, thì chúng ta cũng sống trong đời mới thể ấy.” Khi con người cũ của chúng ta bị chết và chôn với Đấng Christ thì được tự do khỏi quyền lực của tội lỗi và sự chết. Sau khi được cứu rỗi, chúng ta cũng đồng sống với Chúa Giê-xu “mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi; nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi.” Chúng ta không thể tiếp tục sống trong tội lỗi nữa vì “anh em đã chết, sự sống mình đã giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời.” (Cô-lô-se 3:3). “Lời nầy chắc chắn lắm: Ví bằng chúng ta chết với Ngài, thì cũng sẽ sống với Ngài.” (2 Ti-mô-thê 2:11).

Bạn có còn bị trói buộc trong tội lỗi không? Xin Chúa giúp chúng ta sống một cuộc sống mới đắc thắng tội lỗi “Ví bằng anh em chết với Đấng Christ về sự sơ học của thế gian, thì làm sao lại để cho những thể lệ nầy ép buột mình, như anh em còn sống trong thế gian.” (Cô-lô-se 2:20).

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài cứu chuộc con và cho con được sống tự do khỏi quyền lực của tội lỗi và sự chết. Xin Chúa cho con tin chắc rằng con người cũ của con đã chết và hiện nay Chúa đang sống trong con. Xin Chúa giúp con sống một đời sống vinh hiển Danh Chúa. A-men.  

 449 total views,  1 views today