Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, April 15, 2021 – Không Còn Ở Dưới Luật Pháp

Suy Gẫm Lời Chúa

Thursday, April 15, 2021

Không Còn Ở Dưới Luật Pháp

“Vì Đấng Christ là sự cuối cùng của luật pháp, đặng xưng mọi kẻ tin là công bình.”
Rô-ma 10:4

Nhiều người tưởng rằng sau khi được tự do trong Chúa chúng ta không cần phải sống theo luật pháp, chúng ta có quyền tiếp tục phạm tội. Phao-lô đã viết trong Rô-ma 6:15 “Vậy thì làm sao! Vì chúng ta không thuộc dưới luật pháp, nhưng thuộc dưới ân điển, thì chúng ta sẽ phạm tội hay sao?”, rồi ông trả lời “Chẳng hề như vậy!”. Nếu Chúa Giê-xu không chịu chết thay thế cho chúng ta thì không thể nào chúng ta có thể làm trọn luật pháp của Đức Chúa Trời đòi hỏi. Chúng ta được xưng công nghĩa qua đức tin vào Chúa Cứu Thế Giê-xu. “Dầu vậy, đã biết rằng người ta được xưng công bình, chẳng phải bởi các việc luật pháp đâu, bèn là cậy đức tin trong Đức Chúa Jêsus Christ, nên chính chúng tôi đã tin Đức Chúa Jêsus Christ, để được xưng công bình bởi đức tin trong Đấng Christ, chớ chẳng bởi các việc luật pháp; vì chẳng có ai được xưng công bình bởi các việc luật pháp.” (Ga-la-ti 2:16). Chúng ta không làm việc công đức (luật pháp) để được cứu (xưng công bình) nhưng chúng ta được xưng công bình (được cứu) để làm việc công đức (việc lành). Ê-phê-sô 2:8-10 cho biết “Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình; vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Jêsus Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo.”

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa Giê-xu đã làm trọn luật pháp khi lãnh án phạt chết thế cho nhân loại trên thập tự giá. Cảm tạ Chúa qua đức tin con nhận được sự tha thứ tội lỗi. Xin Chúa cho con làm sáng Danh Chúa qua các việc lành mà Ngài đã chuẩn bị trước cho con. A-men.

 470 total views,  3 views today