Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, August 22, 2022 – Cầu Xin Sự Khôn Ngoan

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, August 22, 2022
Cầu Xin Sự Khôn Ngoan

“Ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời, là Đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không trách móc ai, thì kẻ ấy sẽ được ban cho.”
Gia-cơ 1:5

Chúng ta thường nghe nói rằng biết sự ngu dốt của chính mình là khởi đầu của sự khôn ngoan và việc nhận ra sự thiếu khôn ngoan của chúng ta là một bước quan trọng để đạt được sự hiểu biết. Kinh thánh chứng minh điều này bằng cách nhắc nhở chúng ta rằng “Kính sợ Đức Giê-hô-va, ấy là khởi đầu sự khôn ngoan; Sự nhìn biết Đấng Thánh, đó là sự thông sáng.” (Châm Ngôn 9:10).  Trong cuộc sống đầy cạm bẫy và cám dỗ nếu không có sự khôn ngoan từ Chúa chúng ta sẽ có những lựa chọn sai lầm. Chúa là Đấng yêu thương và hiểu rõ sự khó khăn chúng ta đang phải trải qua trong cuộc sống. Gia-cơ khuyên Cơ-đốc-nhân “Ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời, là Đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không trách móc ai, thì kẻ ấy sẽ được ban cho.” (Gia-cơ 1:5). Cầu xin Chúa ban cho chúng ta sự khôn ngoan là một bước tiến trưởng thành trong trong đức tin để chúng ta phục tùng sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh và bước đi trong lẽ thật của Lời Chúa. Đức Chúa Trời là Đấng yêu thương sẽ ban cho con cái Ngài sự khôn ngoan của Chúa một cách dư dật, rộng rãi khi chúng ta cầu xin trong đức tin. “Nhưng phải lấy đức tin mà cầu xin, chớ nghi ngờ; vì kẻ hay nghi ngờ giống như sóng biển, bị gió động và đưa đi đây đi đó.” (Gia-cơ 1:6).

Bạn có cầu xin Chúa ban cho sự khôn ngoan để được sự hướng dẫn của Chúa trong mọi quyết định, lựa chọn trong cuộc sống không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì con được thờ phượng Chúa là Nguồn của sự Khôn Ngoan. Xin Chúa cho con có được sự khôn ngoan của Chúa để bước đi trong thế gian đầy cạm bẫy và cám dỗ một cách đẹp lòng Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Giê-rê-mi 29-31

 296 total views,  2 views today