Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, August 29, 2022 – Bước Đi Trong Ánh Sáng

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, August 29, 2022
Bước Đi Trong Ánh Sáng

“Ta là sự sáng của thế gian; người nào theo ta, chẳng đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống.”
Giăng 8:12

“Sự sáng” là hình ảnh được đề cập suốt qua Kinh Thánh, từ “sự sáng” trong Sáng-thế Ký 1:3 cho đến “sự sáng vĩnh cửu” trong Khải Huyền 22:5. Thánh Kinh cho biết Chúa Giê-xu là sự sáng toàn hảo đã đến trong thế gian. “Trong Ngài có sự sống, sự sống là sự sáng của loài người. Sự sáng nầy là sự sáng thật, khi đến thế gian soi sáng mọi người.” (Giăng 1:4, 9). Chúa Giê-xu phán: “Ta là sự sáng của thế gian; người nào theo ta, chẳng đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống.” (Giăng 8:12). Chúng ta có ánh sáng của Chúa khi chúng ta được sự tha thứ tội lỗi và ở trong Ngài. “Nhưng, nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau; và huyết của Đức Chúa Jêsus, Con Ngài, làm sạch mọi tội chúng ta.” (1 Giăng 1:7). Lời Chúa dạy “Vả, lúc trước anh em đang còn tối tăm, nhưng bây giờ đã nên người sáng láng trong Chúa. Hãy bước đi như các con sáng láng.” (Ê-phê-sô 5:8). Trong bài giảng trên núi Chúa Giê-xu phán: “Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời.” (Ma-thi-ơ 5:16). Cơ-đốc-nhân “đang ngủ, hãy thức, hãy vùng dậy từ trong đám người chết, thì Đấng Christ sẽ chiếu sáng ngươi.” (Ê-phê-sô 5:14).

Bạn có bước đi trong ánh sáng của Chúa và bày tỏ sự sáng của Chúa cho những người chung quanh không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài là sự sáng của thế gian. Xin Chúa cho con tiếp tục bước đi trong sự sáng của Chúa và tỏ bày sự sáng của Ngài qua nếp sống của con để Danh Chúa được vinh hiển. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Giê-rê-mi 51-52

 299 total views,  1 views today