Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, August 30, 2021 – Thánh Linh và Lời Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, August 30, 2021
Thánh Linh và Lời Chúa

“Đức Giê-hô-va phán: Về phần ta, nầy là giao ước ta đã lập với họ. Thần ta ở trên ngươi, cả đến những lời ta đã đặt nơi miệng ngươi, sẽ chẳng lìa khỏi miệng ngươi, miệng dòng dõi ngươi, và miệng dòng dõi của dòng dõi ngươi, từ bây giờ cho đến đời đời! Đức Giê-hô-va phán vậy.”
Ê-sai 59:21

Trong thời của tiên tri Ê-sai, 700 năm trước Chúa Giáng Sinh, dân sự Y-sơ-ra-ên làm tội lỗi khiến Chúa không thể nhìn và nghe dân sự của Chúa. “Nhưng ấy là sự gian ác các ngươi làm xa cách mình với Đức Chúa Trời; và tội lỗi các ngươi đã che khuất mặt Ngài khỏi các ngươi, đến nỗi Ngài không nghe các ngươi nữa.” (Ê-sai 59:2). Nhưng trong hai câu cuối của Ê-sai 59, Đức Chúa Trời đề cập đến Giao Ước mới. Giao Ước mới đặt nền tảng trên lòng thương xót và ân điển của Chúa. Chúa ban niềm hy vọng không những cho người Y-sơ-ra-ên nhưng cho tất cả nhân loại khi Ngài loan báo “Đấng Cứu chuộc sẽ đến Si-ôn, đến cùng những kẻ thuộc về Gia-cốp, là kẻ bỏ tội lỗi, Đức Giê-hô-va phán vậy.” (Ê-sai 59:20). Đấng Cứu Chuộc là Chúa Giê-xu đã đến để ban cho chúng ta sự cứu rỗi và trong Giao Ước mới đó Chúa cũng ban cho chúng ta Thánh Linh của Ngài và Lời của Chúa. “Đức Giê-hô-va phán: Về phần ta, nầy là giao ước ta đã lập với họ. Thần ta ở trên ngươi, cả đến những lời ta đã đặt nơi miệng ngươi, sẽ chẳng lìa khỏi miệng ngươi, miệng dòng dõi ngươi, và miệng dòng dõi của dòng dõi ngươi, từ bây giờ cho đến đời đời! Đức Giê-hô-va phán vậy.” (Ê-sai 59:21). Cảm tạ Chúa, qua sự cứu rỗi của Chúa Giê-xu chúng ta được làm con Đức Chúa Trời. Ngài cũng ban cho chúng ta hai ân phước lớn khi chúng ta tiếp nhận Chúa là Đức Thánh Linh và Lời của Ngài.

Bạn có bước đi bởi Chúa Thánh Linh và nhờ Lời Ngài để được nên thánh không? Lời cầu nguyện của Chúa Giê-xu: “Xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh; lời Cha tức là lẽ thật.” (Giăng 17:17).

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa về Giao Ước mới của Ngài ban cho nhân loại. Xin Chúa cho con tiếp tục bước đi bởi Thánh Linh và nhờ Lời Chúa để càng ngày càng được nên thánh giống Chúa Giê-xu. A-men.   

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Ca-thương 1-2

 375 total views,  1 views today