Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, August 27, 2021 – Đường Lối Tốt Lành Của Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, August 27, 2021
Đường Lối Tốt Lành Của Chúa

“Đức Giê-hô-va phán: Ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta.”
Ê-sai 55:8

Chúng ta thường cố gắng phỏng đoán những gì Đức Chúa Trời đang làm hoặc thậm chí “ra lệnh” cho Ngài phải làm theo ý chúng ta. Chúng ta tạo ra trong tâm trí mình một Đức Chúa Trời theo hình ảnh hay ý muốn của chúng ta thay vì nhận ra rằng chúng ta được tạo nên theo hình ảnh của Chúa và Đức Chúa Trời là Đấng Quyền Năng vượt quá sự hiểu biết hữu hạn của chúng ta. Con người là tạo vật duy nhất giống hình ảnh Đức Chúa Trời nhưng chúng ta đã phạm tội và luôn có sự suy nghĩ ngược lại đường lối tốt đẹp của Chúa. “Vì các từng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu.” (Ê-sai 55:9). Đường lối Chúa luôn tốt lành cho chúng ta và ở trong kế hoạch vĩnh cửu của Chúa. Do đó, điều tối quan trọng là chúng ta phải biết Chúa là Đấng toàn tri, toàn hảo trong mục đích và kế hoạch của Ngài. Vua Đa-vít đã nhận biết sự quan trọng của tư tưởng Chúa, ông thưa với Chúa “Hỡi Đức Chúa Trời, các tư tưởng Chúa quí báu cho tôi thay! Số các tư tưởng ấy thật lớn thay!” (Thi Thiên 139:12).

Bạn có khiêm nhường bước đi một cách thuận phục trong đường lối tốt lành của Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, xin tha thứ con vì nhiều lần con kiêu ngạo đi theo đường lối riêng của con. Xin Chúa cho con luôn thuận phục theo đường lối và ý tưởng của Chúa. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu August 27: Xin đọc Giê-rê-mi 45-48
Thứ Bảy August 28: Xin đọc Giê-rê-mi 49-50
Chúa Nhật August 29: Xin đọc Giê-rê-mi 51-52

 383 total views,  2 views today