Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, August 26, 2021 – Đừng Sợ!

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, August 26, 2021
Đừng Sợ!

“Đừng sợ, vì ta ở với ngươi; chớ kinh khiếp, vì ta là Đức Chúa Trời ngươi! Ta sẽ bổ sức cho ngươi; phải, ta sẽ giúp đỡ ngươi, lấy tay hữu công bình ta mà nâng đỡ ngươi.”
Ê-sai 41:10

Trong Kinh Thánh chữ “Đừng Sợ” xuất hiện 366 lần, một lần cho mỗi ngày trong năm, cộng thêm một lần cho năm nhuận. Nhưng dù chữ “Đừng Sợ” xuất hiện bao nhiêu lần, chúng ta phải luôn nhớ rằng lời này được phán ra bởi Đức Chúa Trời Đấng Tạo Hóa Vũ Trụ. Ngài là Đấng trấn an con cái Ngài không được sợ hãi, không được nản lòng vì Ngài là Đức Chúa Trời của chúng ta và điều đó là đầy đủ cho chúng ta. Đức Chúa Trời cũng phán thêm “Vì ta, là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, sẽ nắm tay hữu ngươi, và phán cùng ngươi rằng: Đừng sợ, ta sẽ giúp đỡ ngươi.” (Ê-sai 41:13). Đức tin nơi Lời Ngài là điều mà Đức Chúa Trời mong muốn ở tất cả chúng ta và được cảnh báo rằng nếu chúng ta không tin lời Ngài thì chúng ta không thể làm vui lòng Ngài. Nhưng Chúa nhân từ đối với chúng ta vì Ngài biết rằng chúng ta chỉ là cát bụi. Ngài biết rằng sự nghi ngờ và chán nản có thể gây ra bởi rất nhiều điều ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta, và vì vậy Ngài thường dùng những lời an ủi của Ngài khích lệ chúng ta và nhấn mạnh lòng nhân từ của Ngài. Sứ-đồ Phao-lô đã kinh nghiệm sự nâng đỡ của Chúa khi ông đang ở trong “sự yếu đuối, nhuốc nhơ, túng ngặt, bắt bớ, khốn khó”. Ông thuật lại kinh nghiệm này như sau: “Nhưng Chúa phán rằng: Ân điển ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Vậy, tôi sẽ rất vui lòng khoe mình về sự yếu đuối tôi, hầu cho sức mạnh của Đấng Christ ở trong tôi.” (2 Cô-rinh-tô 2:9). Rồi ông kết luận: “vì khi tôi yếu đuối, ấy là lúc tôi mạnh mẽ.” (2 Cô-rinh-tô 12:10b).

Bạn có đang ở trong sự sợ hãi và kinh khiếp không? Xin Chúa cho bạn nghe được tiếng phán của Đức Chúa Trời Quyền Năng: Đừng Sợ! Đừng Kinh Khiếp!

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa là Đức Chúa Trời quyền năng luôn yêu thương, bổ sức và nâng đỡ con. Xin Chúa cho con được vững an, không sợ hãi, vì biết rằng Ngài ở với con và Ngài là Đức Chúa Trời của con. A-men.   

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Giê-rê-mi 41-44.

 385 total views,  1 views today