Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, July 18, 2022 – Hiệp Một Trong Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, July 18, 2022
Hiệp Một Trong Chúa

“Kìa, anh em ăn ở hòa thuận nhau Thật tốt đẹp thay!”
Thi Thiên 133:1

Thi Thiên 133 do Vua Đa-vít sáng tác để khích lệ dân sự Y-sơ-ra-ên hòa thuận nhau. “Kìa, anh em ăn ở hòa thuận nhau Thật tốt đẹp thay!” (Thi Thiên 133:1). Bài ca ngắn này là một trong 15 “Bài Ca Đi Lên Từ Bực” được dân Y-sơ-ra-ên dâng lên Chúa với niềm hân hoan trong tâm hồn khi họ tiến bước đến thành Giê-ru-sa-lem. Vua Đa-vít ví sánh sự hòa thuận với hai hình ảnh rất quen thuộc của người Do Thái. “Ấy khác nào dầu quí giá đổ ra trên đầu, Chảy xuống râu, tức râu của A-rôn, Chảy đến trôn áo người; Lại khác nào sương móc Hẹt-môn Sa xuống các núi Si-ôn; Vì tại đó Đức Giê-hô-va đã ban phước, Tức là sự sống cho đến đời đời.” (Thi Thiên 133:2-3). Dầu quý giá được xức cho ông A-rôn để ấn chứng cho sự phục vụ Chúa phước hạnh lan tỏa giữa dân sự Y-sơ-ra-ên. Núi Si-ôn cũng nhận được sương móc từ núi Hẹt-môn cao hơn để cây cỏ xanh tươi. Khi con dân Chúa hòa thuận nhau thì phước hạnh từ Chúa tuôn tràn đem sức sống và ơn phước Chúa đến nhiều người. Chúa Giê-xu trong tư thế là thầy Tế-lễ Thượng Phẩm đã cầu nguyện trước khi Ngài chịu chết trên cây thập tự cho sự hiệp một của môn đồ Chúa. “Ấy chẳng những vì họ mà Con cầu xin thôi đâu, nhưng cũng vì kẻ sẽ nghe lời họ mà tin đến Con nữa, để cho ai nấy hiệp làm một, như Cha ở trong Con, và Con ở trong Cha; lại để cho họ cũng ở trong chúng ta, đặng thế gian tin rằng chính Cha đã sai Con đến.” (Giăng 17:20-21). Trên bước đường tiến về Thiên Quốc, xin Chúa cho con dân Chúa sống trong tình yêu thương, hiệp một vì đó là bài ca đẹp nhất để thế gian nhận biết Chúa và tin Ngài.

Bạn có giữ tinh thần hòa thuận, hiệp một trong Chúa trên bước đường tiến về Thiên Quốc không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, xin giúp con luôn sống trong tình yêu thương, hiệp một với anh chị em trong Chúa để qua đó Danh Chúa được vinh hiển và nhiều người thấy Chúa và tin nhận Ngài. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Thi Thiên 139-143

 316 total views,  1 views today