Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, November 1, 2021 – Ngợi Khen, Cảm Tạ và Thờ Phượng Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, November 1, 2021
Ngợi Khen, Cảm Tạ và Thờ Phượng Chúa

“Phàm vật chi thở, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va! Ha-lê-lu-gia!”
Thi Thiên 150:6

Trong Kinh Thánh đặc biệt là Thi Thiên có nhiều mạng lệnh về sự Ngợi Khen và Cảm Tạ Chúa. Câu cuối của sách Thi Thiên ghi “Phàm vật chi thở, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va! Ha-lê-lu-gia!” (Thi Thiên 150:6). Sự ngợi khen luôn đi chung với sự cảm tạ. Chúng ta ngợi khen và cảm tạ Chúa vì những điều vĩ đại của Chúa ban cho chúng ta như sự Sáng Tạo và sự Cứu Rỗi của Chúa. Thi Thiên 100 cho biết Chúa là Đấng Tạo Dựng nên chúng ta và chúng ta là dân sự của Ngài cho nên chúng ta “Hãy cảm tạ mà vào các cửa Ngài, Hãy ngợi khen mà vào hành lang Ngài. Khá cảm tạ Ngài, chúc tụng danh của Ngài.” (Thi Thiên 100:4). Chúng ta có thể ngợi khen và cảm tạ ông bà, cha mẹ, bạn bè hoặc những người có mối quan hệ đối với chúng ta. Sự ngợi khen chỉ đơn thuần là công nhận những hành vi chính đáng của đối tượng chúng ta ngợi khen. Tuy nhiên, sự thờ phượng chỉ dành riêng cho Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giê-xu phán cùng ma-quỉ khi bị cám dỗ: “Ngươi phải thờ phượng Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi.” (Lu-ca 4:8). Như sự ngợi khen đi chung với sự cảm tạ, sự thờ phượng Chúa thì phát xuất từ tấm lòng đầu phục Chúa. Sự ngợi khen và cảm tạ Chúa phải đến từ tấm lòng thờ phượng Chúa. Đức Chúa Trời nhìn thấy tấm lòng và Ngài đáng được khen ngợi và cảm tạ một cách chân thành.

Sự ngợi khen và cảm tạ Chúa của bạn có tuôn tràn ra từ tấm lòng thờ phượng Ngài không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con ngợi khen và cảm tạ Chúa vì Ngài là Đấng tạo dựng và cứu chuộc con. Xin cho con luôn thờ phượng Ngài và tôn vinh Ngài là Chúa của con. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Giăng 1-3.

 342 total views,  2 views today