Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, November 2, 2021 – Cảm Tạ Chúa Trong Mọi Hoàn Cảnh

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, November 2, 2021
Cảm Tạ Chúa Trong Mọi Hoàn Cảnh

“Trong mọi hoàn cảnh, hãy cảm tạ vì đây là ý muốn Đức Chúa Trời cho anh chị em trong Chúa Cứu Thế Giê-xu.”
1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:18 (BDM)

Trong thư thứ nhất gởi cho các tín hữu ở Tê-sa-lô-ni-ca, sứ đồ Phao-lô khuyến khích các tín hữu tại thành phố Tê-sa-lô-ni-ca và tất cả chúng ta hãy vui mừng liên tục, cầu nguyện không ngừng và ông cũng kêu gọi chúng ta dâng lên Cha thiên thượng lời cảm tạ biết ơn trong mọi hoàn cảnh – vì Phao-lô biết rằng đây là ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ, liên quan đến mỗi chúng ta. Tất cả Cơ-đốc-nhân đều là con cái của Đức Chúa Trời và khi chúng ta lớn lên trong ân điển và hiểu biết về Lời lẽ thật của Ngài, lòng chúng ta phải biết ơn vô bờ bến về sự tốt lành và ân điển của Ngài. Là những tín hữu đã được cứu bởi ân điển nhờ đức tin nơi Đấng Christ, chúng ta được khuyến khích phát triển một thái độ ngợi khen và cảm tạ không ngừng, đối với Cha chúng ta ở trên trời – vì sự trưởng thành thuộc linh của một người được phản ánh bằng tấm lòng ngợi khen và cảm tạ đối với tất cả những gì Chúa đã làm cho chúng ta. Phao-lô không nói cảm tạ Chúa VỀ mọi hoàn cảnh chúng ta đang trải qua vì có nhiều hoàn cảnh quá đau buồn nhưng Phao-lô khuyên hãy cảm tạ Chúa TRONG mọi hoàn cảnh vì “mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định.” (Rô-ma 8:28).  

Bạn có ngợi khen Đức Chúa Trời bằng cách tạ ơn Ngài trong mọi hoàn cảnh không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa về tình yêu và ân điển quá lớn lao của Chúa ban cho con. Xin Chúa giúp con luôn ngợi khen Chúa qua sự cảm tạ Ngài trong mọi hoàn cảnh vì tin chắc rằng Chúa có chương trình tốt đẹp cho đời sống con. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Giăng 4-5.

 251 total views,  1 views today