Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, November 3, 2021 – Thỏa Lòng Trong Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, November 3, 2021
Thỏa Lòng Trong Chúa

“Chớ tham tiền; hãy lấy điều mình có làm đủ rồi, vì chính Đức Chúa Trời có phán rằng: Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu.”
Hê-bơ-rơ 13:5

Chúng ta chỉ có thể ngợi khen và cảm tạ Chúa luôn luôn khi chúng ta có sự thỏa lòng trong Chúa. Thư Hê-bơ-rơ 13:5 khuyên chúng ta chớ tham tiền nhưng hãy lấy điều mình có làm đủ rồi. Lòng tham muốn tiền bạc thường vô giới hạn đã khiến vô số người sa ngã. “Bởi chưng sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác, có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn.” (1 Ti-mô-thê 6:10). Tiền bạc không phải là điều xấu nhưng sự tham hay yêu tiền bạc là cội rễ mọi điều ác. Vì mong muốn kiếm nhiều tiền khiến con người trở thành tham lam. Kinh Thánh nói người tham lam là người thờ hình tượng: “Vậy hãy làm chết các chi thể của anh em ở nơi hạ giới, tức là tà dâm, ô uế, tình dục, ham muốn xấu xa, tham lam, tham lam chẳng khác gì thờ hình tượng.” (Cô-lô-se 3:5). Sự tham lam tiền bạc làm cho con người bồn chồn, bất an và luôn luôn không thỏa lòng về những điều Chúa ban cho mình. Sự không thỏa lòng luôn chiếm ngự tâm tư ý tưởng chúng ta làm tắt đi sự ngợi khen và cảm tạ Chúa dẫn đến sự thờ hình tượng là tiền bạc. Chúa Giê-xu phán trong Ma-thi-ơ 6:24 “Chẳng ai được làm tôi hai chủ; vì sẽ ghét người nầy mà yêu người kia, hoặc trọng người nầy mà khinh người kia. Các ngươi không có thể làm tôi Đức Chúa Trời lại làm tôi Ma-môn (tiền của) nữa.”  Tiền của hay bất cứ điều gì trên thế gian không đem đến cho chúng ta sự vững an. Sự bình an thỏa lòng chỉ có được trong Đức Chúa Trời là Đấng hứa với chúng ta: “Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu.”

Bạn có thỏa lòng trong Đức Chúa Trời là Đấng không bao giờ lìa bạn và bỏ bạn không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài hứa không lìa con, không bỏ con. Xin Chúa cho con luôn thỏa lòng trong Chúa và chỉ thờ phượng một mình Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Giăng 6-8.

 361 total views,  1 views today