Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, April 20, 2023 – Hòa Giải và Tha Thứ

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, April 20, 2023
Hòa Giải và Tha Thứ

“A-ri-tạc, là bạn đồng tù với tôi, gởi lời thăm anh em, Mác, anh em chú bác với Ba-na-ba cũng vậy. Về Mác, anh em đã chịu lấy lời dạy bảo rồi; nếu người đến nơi anh em, hãy tiếp rước tử tế.”
Cô-lô-se 4:10

Sứ-đồ Phao-lô dùng những câu cuối của thư gửi cho Hội Thánh Cô-lô-se để chuyển lời chào từ những cộng tác viên của ông. Trong chương 4 câu 10 sứ-đồ Phao-lô nhắc đến A-ri-tạc và Mác. A-ri-tạc được mô tả là bạn tù của Phao-lô, điều này cho thấy A-ri-tạc có thể đã ở tù vì đức tin cùng với Phao-lô. Mặt khác, Mác được mô tả là bà con của Ba-na-ba, người từng là bạn đồng hành của Phao-lô trong các chuyến hành trình truyền giáo của ông. Trong Công-vụ 13:13, chúng ta thấy Mác đã rời bỏ Phao-lô và Ba-na-ba trong một chuyến hành trình truyền giáo của họ, gây ra sự bất đồng giữa hai người. Khi chuẩn bị một chuyến đi truyền giáo kế tiếp được ghi lại trong Công-vụ 15:36-41, Ba-na-ba muốn Phao-lô cho Mác một cơ hội khác, nhưng Phao-lô từ chối không cho Mác đi theo. Tuy nhiên, sau này trong chức vụ của Phao-lô, chúng ta thấy Mác đã được hòa giải và tha thứ. Sứ-đồ Phao-lô đã nhắc đến Mác trong một số lá thư của Phao-lô. Sứ-đồ Phao-lô đã dặn dò các tín hữu tại Hội Thánh Cô-lô-se: “nếu Mác đến với anh chị em, hãy ân cần tiếp đón anh ấy”. Phao-lô cũng nhắn với Ti-mô-thê: “Hãy đem Mác đến với con, vì người thật có ích cho ta về sự hầu việc lắm.” (2 Ti-mô-thê 4:11).  Bất chấp những khác biệt trong quá khứ, Phao-lô đã phục hồi mối tương giao với Mác và thậm chí Phao-lô nói Mác “là một trong những người cùng tôi vì nước Đức Chúa Trời mà làm việc, và các người ấy là một sự yên ủi lòng tôi.” (Cô-lô-se 4:11).

Bạn có tìm cách hòa giải và tha thứ như Phao-lô đã làm với Mác không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã tha thứ những tội lỗi của con. Xin Chúa cho con cũng biết hòa giải và tha thứ nhau như Chúa đã tha thứ con. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc 2 Sa-mu-ên 23-24

 198 total views,  3 views today