Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, August 10, 2023 – Đấng Xứng Đáng Được Tôn Thờ

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, August 10, 2023
Đấng Xứng Đáng Được Tôn Thờ

“Phải biết rằng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời. Chính Ngài đã dựng nên chúng tôi, chúng tôi thuộc về Ngài; Chúng tôi là dân sự Ngài, là bầy chiên của đồng cỏ Ngài.”

Thi Thiên 100:3

Đấng xứng đáng duy nhất được tôn thờ là Đức Chúa Trời. Kinh Thánh cho chúng ta biết Đức Chúa Trời là đối tượng duy nhất trong sự thờ phượng. Chỉ cần đọc 5 câu trong Thi Thiên 100 nói về sự thờ phượng chúng ta cũng thấy danh xưng “Giê-hô-va” được lập đi lập lại nhiều lần. “Hỡi cả trái đất, Hãy cất tiếng reo mừng cho Đức Giê-hô-va! Khá hầu việc Đức Giê-hô-va cách vui mừng, Hãy hát xướng mà đến trước mặt Ngài.Phải biết rằng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời. Chính Ngài đã dựng nên chúng tôi, chúng tôi thuộc về Ngài; Chúng tôi là dân sự Ngài, là bầy chiên của đồng cỏ Ngài.” (Thi Thiên 100:1-3). Sự thờ phượng trong sách Khải Huyền cũng cho thấy Đức Chúa Trời là đối tượng của sự thờ phượng. “Lạy Đức Chúa Trời là Chúa chúng tôi, Chúa đáng được vinh hiển, tôn quí và quyền lực; vì Chúa đã dựng nên muôn vật, và ấy là vì ý muốn Chúa mà muôn vật mới có và đã được dựng nên.” (Khải Huyền 4:11). Đức Chúa Trời là Đấng xứng đáng cho chúng ta thờ phượng và phục vụ.

Bạn có suy phục trước Đấng Tạo Hóa là Đức Chúa Trời để thờ phượng Ngài không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã tạo dựng nên con và cứu chuộc con. Xin Chúa cho con luôn ý thức sự thờ phượng Chúa là cho Chúa vì Ngài là Đấng duy nhất xứng đáng nhận được sự tôn thờ. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Ê-sai 47-51

 176 total views,  1 views today