Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, August 24, 2023 – Chúa Không Từ Bỏ Người Tìm Kiếm Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, August 24, 2023
Chúa Không Từ Bỏ Người Tìm Kiếm Chúa


“Hỡi Đức Giê-hô-va, phàm ai biết danh Ngài sẽ để lòng tin cậy nơi Ngài; Vì Ngài chẳng từ bỏ kẻ nào tìm kiếm Ngài.”

Thi-Thiên 9:10

Giữa một thế giới đầy bất an và luôn thay đổi, Cơ đốc nhân cũng không tránh khỏi những giây phút dao động đức tin. Chúa Giê-xu trong giờ phút chuẩn bị chịu chết vì tội lỗi nhân thế đã phán: “Lòng các ngươi chớ hề bối rối; hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin ta nữa.” (Giăng 14:1). Thánh Kinh cho chúng ta biết “Các từng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, Bầu trời giải tỏ công việc tay Ngài làm.” (Thi Thiên 19:1). Công việc quyền năng của Chúa đều rõ ràng rất dễ để nhận thấy “bởi những sự trọn lành của Ngài mắt không thấy được, tức là quyền phép đời đời và bản tánh Ngài, thì từ buổi sáng thế vẫn sờ sờ như mắt xem thấy, khi người ta xem xét công việc của Ngài.” (Rô-ma 1:20). Không những thiên nhiên bày tỏ Đức Chúa Trời quyền năng nhưng Kinh Thánh cũng cho chúng ta biết Đức Chúa Trời là Đấng Thành Tín và đáng được Tin Cậy. Ngài không bao giờ thất hứa với những người tìm kiếm Ngài. “Hỡi Đức Giê-hô-va, phàm ai biết danh Ngài sẽ để lòng tin cậy nơi Ngài; Vì Ngài chẳng từ bỏ kẻ nào tìm kiếm Ngài.” (Thi-Thiên 9:10).

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa là Đấng Quyền Năng và Thành Tín. Xin Chúa cho con luôn để lòng tin cậy nơi Ngài trong bất cứ mọi hoàn cảnh. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Giê-rê-mi 34-36

 189 total views,  1 views today