Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, August 3, 2023 – Phước Cho Người Chịu Thử Thách

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, August 3, 2023
Phước Cho Người Chịu Thử Thách

“Phước cho người kiên trì chịu đựng cơn thử thách, vì sau khi trải qua cơn rèn thử, người ấy sẽ nhận được mão miện đắc thắng của sự sống, mà Chúa đã hứa cho những người yêu kính Ngài.”

Gia Cơ 1:12 BD2011

Những thử thách và hoạn nạn trong đời sống của Cơ đốc nhân giúp tinh luyện lòng tin cậy của chúng ta nơi Chúa và làm tăng trưởng đời sống thuộc linh của chúng ta trong Chúa. Chúng ta không dựa vào sức riêng của mình nhưng nhờ cậy vào sức toàn năng của Chúa để đứng vững khi phải đối diện với những khó khăn và nguy hiểm trong cuộc sống hàng ngày. Gia-cơ khích lệ Cơ đốc nhân: “Thưa anh chị em của tôi, mỗi khi anh chị em gặp thử thách trăm bề xảy đến cho mình, xin hãy xem tất cả những điều đó như niềm vui, vì biết rằng sự thử thách đức tin anh chị em sinh ra khả năng chịu đựng. Khi khả năng chịu đựng đạt đến mức đầy đủ, anh chị em sẽ trưởng thành và trọn vẹn, không thiếu điều gì.” (Gia Cơ 1:2-4 BD2011). Gia-cơ kết thúc phân đoạn nói về sự thử thách rằng: “Phước cho người kiên trì chịu đựng cơn thử thách, vì sau khi trải qua cơn rèn thử, người ấy sẽ nhận được mão miện đắc thắng của sự sống, mà Chúa đã hứa cho những người yêu kính Ngài.” (Gia Cơ 1:12 BD2011). Phước ở đây không phải là phước thoát khỏi sự thử thách, nhưng là “hạnh phúc” và “vui mừng” trong khi trải qua sự thử thách và nhận được phần thưởng của kinh nghiệm này. Trong phần cuối của sách Gia-cơ, ông cũng đã nhắc lại “Anh em biết rằng những kẻ nhịn nhục chịu khổ thì chúng ta xưng là có phước. Anh em đã nghe nói về sự nhịn nhục của Gióp, và thấy cái kết cuộc mà Chúa ban cho người; vì Chúa đầy lòng thương xót và nhân từ.” (Gia-cơ 5:11).

Bạn có kinh nghiệm phước hạnh thuộc linh khi trải qua sự thử thách không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, xin Chúa ban cho con sức mạnh của Chúa để con có thể trải qua sự khó khăn thử thách và kinh nghiệm được sự phước hạnh thuộc linh từ lòng thương xót và nhân từ của Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Ê-sai 10-14

 168 total views,  1 views today