Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, December 22, 2022 – Tình Yêu Chẳng Hề Hư Mất

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, December 22, 2022
Tình Yêu Chẳng Hề Hư Mất

“Tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ.”
1 Cô-rinh-tô 13:8a

Câu nói “tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ” hay “tình yêu trường tồn mãi mãi” được trích ra từ chương nổi tiếng nhất trong Kinh Thánh về tình yêu thương, 1 Cô-rinh-tô 13:8a. Tình yêu trường tồn mãi mãi tức là tình yêu không bao giờ kết thúc. Kinh Thánh 1 Giăng 4:8 cho biết Đức Chúa Trời là tình yêu thương. Vì Đức Chúa Trời vĩnh cửu cho nên tình yêu thương cũng sẽ trường tồn. Kinh thánh quả quyết tình yêu vĩnh cửu của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta, một tình yêu không bao giờ chấm dứt. Đức Chúa Trời đã chọn chúng ta (Giăng 17:24; Ê-phê-sô 1:4-5), chết vì chúng ta (Rô-ma 5:8), và sẽ không bao giờ bỏ chúng ta (Hê-bơ-rơ 13:5b). Không gì có thể ngăn cách chúng ta khỏi tình yêu vĩnh cửu của Chúa: “Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, bề cao, hay là bề sâu, hoặc một vật nào, chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta.” (Rô-ma 8:38–39). Chúa cũng hứa trong Giê-rê-mi 31:3: “Phải, ta đã lấy sự yêu thương đời đời mà yêu ngươi; nên đã lấy sự nhân từ mà kéo ngươi đến.”

Bạn có cảm thấy vững an khi biết Đức Chúa Trời yêu bạn với Tình Yêu trường tồn mãi mãi không?

Cầu Nguyện:
Cảm tạ Chúa vì tình yêu của Ngài dành cho con không bao giờ chấm dứt. Xin cho con được có lòng vững an vì biết rằng không điều gì có thể phân rẽ con với tình yêu của Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc 2 Giăng; 3 Giăng; Giu-đe

 243 total views,  1 views today