Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, February 17, 2022 – Lòng Yêu Thương Chân Thật

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, February 17, 2022
Lòng Yêu Thương Chân Thật

“Lòng yêu thương phải cho thành thật. Hãy gớm sự dữ mà mến sự lành.”
Rô-ma-12:9

Sứ-đồ Phao-lô nhấn mạnh đến tình yêu thương trong tất cả các lá thư của ông. Điều thú vị là trong 1 Cô-rinh-tô 12, ông nói về thân thể của Chúa Giê-xu Christ và các ân tứ thuộc linh, sau đó tiếp theo là chương nổi tiếng về tình yêu thương (1 Cô-rinh-tô 13). Trong Rô-ma chương 12, ngắn gọn hơn, ông nói về thân thể của Đấng Christ và các ân tứ thuộc linh (12:4-8) và sau đó nói về tình yêu thương (Rô-ma 12:9-10): “Lòng yêu thương phải cho thành thật. Hãy gớm sự dữ mà mến sự lành. Hãy lấy lòng yêu thương mềm mại mà yêu nhau như anh em; hãy lấy lẽ kính nhường nhau.”. Tiếp theo, Phao-lô trình bày một số nguyên tắc cho nếp sống yêu thương. Tình yêu thương phải cho chân thật. Tình yêu chân thật phải được thể hiện qua lòng yêu thương mềm mại, kính nhường nhau. Sứ-đồ Phao-lô tiếp tục khuyên dạy một cách thực tế về tình yêu chân thật: “Hãy chúc phước cho kẻ bắt bớ anh em; hãy chúc phước, chớ nguyền rủa. Hãy vui với kẻ vui, khóc với kẻ khóc. Trong vòng anh em phải ở cho hiệp ý nhau; đừng ước ao sự cao sang, nhưng phải ưa thích sự khiêm nhường. Chớ cho mình là khôn ngoan.” (Rô-ma 12:14-16). Sứ-đồ Phao-lô cũng cho biết một nếp sống yêu thương chân thật là nếp sống “gớm sự dữ mà mến sự lành”. Cơ-đốc-nhân không thể yêu thương chân thật nếu còn yêu thích những điều ác. Phao-lô kết thúc với câu: “Đừng để điều ác thắng mình, nhưng hãy lấy điều thiện thắng điều ác.” (Rô-ma 12:21).

Bạn có nếp sống bày tỏ lòng yêu thương chân thật với người khác theo Lời Chúa dạy không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, xin Chúa giúp con có nếp sống yêu thương chân thật với người khác qua sự suy nghĩ tốt và hành động yêu thương thực tế. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Dân-số-ký 10-11

 290 total views,  1 views today