Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, July 8, 2021 – Lời Chúa Dẫn Đến Sự Ăn Năn

Suy Gẫm Lời Chúa

Thursday, July 8, 2021

Lời Chúa Dẫn Đến Sự Ăn Năn

“Chúng đứng dậy tại chỗ mình, đọc trong sách luật pháp của Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, lâu đến phần tư ngày: trong một phần tư khác, chúng xưng tội và thờ lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của họ.”
Nê-hê-mi 9:3

Lời Chúa có quyền năng cáo trách tội lỗi khiến người đọc ăn năn xưng tội cùng Chúa. “Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng.” (Hê-bơ-rơ 4:12). Khi dân Do-thái được trở về từ Ba-by-lôn để xây lại tường thành Giê-ru-sa-lem, trong sách Nê-hê-mi chương 8 cho biết vào ngày mồng 1 tháng 7, thầy tế lễ E-xơ-ra đứng đọc sách Luật Pháp từ rạng đông cho đến trưa cho tất cả dân sự đều nghe. Mỗi ngày họ đều được nghe E-xơ-ra đọc Lời của Đức Chúa Trời (câu 18). Qua đến ngày 24 tháng 7, dân chúng “đứng dậy tại chỗ mình, đọc trong sách luật pháp của Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, lâu đến phần tư ngày; trong một phần tư khác, chúng xưng tội và thờ lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của họ.” (Nê-hê-mi 9:3). Dân sự Chúa sau nhiều năm bị lưu đày sống chung với dân ngoại, xa cách Chúa và Lời Ngài. Bây giờ, khi nghe lại Lời Chúa họ được cáo trách về tội lỗi khiến họ ăn năn và xưng tội cùng Chúa. Những câu Kinh Thánh tiếp theo cho thấy sau khi ăn năn, xưng tội, dân sự lớn tiếng thờ phượng Chúa “Đáng ngợi khen danh vinh hiển của Ngài, vẫn trổi cao hơn các sự chúc tụng và các lời khen ngợi.” (Nê-hê-mi 9:5).

Bạn có dành thời gian mỗi ngày để suy gẫm Lời Chúa không? Bạn có ăn năn, xưng tội khi đối diện với Lời Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa Thánh Linh dùng Lời Chúa cáo trách những điều tội lỗi trong đời sống con. Xin Chúa tha thứ những tội lỗi xấu xa trong đời sống con để con có mối thông công mật thiết với Ngài qua sự thờ phượng và ngợi khen danh vinh hiển của Ngài. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Thi Thiên 78-80.

 378 total views,  2 views today