Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, July 7, 2021 – Mỗi Cá Nhân Phải Ăn Năn

Suy Gẫm Lời Chúa

Wednesday, July 7, 2021

Mỗi Cá Nhân Phải Ăn Năn

“Song nếu kẻ dữ xây bỏ hết thảy tội mình đã phạm, nếu nó giữ mọi luật lệ ta, và nếu nó làm theo luật pháp và hiệp với lẽ thật, chắc thật nó sẽ sống và không chết đâu.”
Ê-xê-chi-ên 18:21

Ê-xê-chi-ên là tiên tri trong thời kỳ dân Giu-đa bị đày qua xứ Ba-by-lôn. Ông đã viết sách Ê-xê-chi-ên để cảnh báo dân Giu-đa lý do họ bị lưu đày là vì họ đã phạm tội cùng Đức Chúa Trời, không gìn giữ luật pháp Chúa, thờ tà thần và cứng đầu, cứng cổ với Chúa. Ê-xê-chi-ên trong đoạn 18 không nói chung Nước Giu-đa phạm tội nhưng ông nói cá nhân những người Giu-đa phạm tội như lời Chúa phán “Nầy, mọi linh hồn đều thuộc về ta; linh hồn của cha cũng như linh hồn của con, đều thuộc về ta; linh hồn nào phạm tội thì sẽ chết.” (Ê-xê-chi-ên 18:4). Chúa là Đấng Công Bình nhưng Ngài cũng là Đấng Yêu Thương tha thứ những ai ăn năn xây bỏ tội lỗi trở về cùng Ngài. Lời Chúa hứa trong Ê-xê-chi-ên 18:21-22 “Song nếu kẻ dữ xây bỏ hết thảy tội mình đã phạm, nếu nó giữ mọi luật lệ ta, và nếu nó làm theo luật pháp và hiệp với lẽ thật, chắc thật nó sẽ sống và không chết đâu. Không có một tội nào nó đã phạm sẽ bị nhớ lại nghịch cùng nó; nó sẽ sống vì cớ sự công bình nó đã làm.” Đức Giê-hô-va cũng phán trong câu cuối của Ê-xê-chi-ên đoạn 18: “Thật vậy, ta không vui đâu về sự chết của kẻ phải chết, vậy các ngươi hãy xây lại, mà được sống!” (câu 32). Tất cả con người trên thế gian không ai có thể sống công chính trước mặt Đức Chúa Trời thánh khiết. Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời đã ban Chúa Giê-xu chịu chết thế cho chúng ta. “Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời” (2 Cô-rinh-tô 5:21). Qua sự chết của Chúa Giê-xu Christ, Ngài cất đi hình phạt tội lỗi cho tất cả những người trong Cựu Ước và Tân Ước thật sự ăn năn tội lỗi và đặt đức tin vào Ngài.

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa Giê-xu đã chịu chết đền tội cho con trên cây thập tự. Xin Chúa giúp con thấy được qua sự suy gẫm Lời Chúa những điều trong đời sống không đẹp lòng Ngài và biết ăn năn xây bỏ tội lỗi để càng ngày càng giống Chúa Giê-xu. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Thi Thiên 72-77.

 394 total views,  1 views today