Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, June 30, 2022 – Mắt Ngưỡng Vọng Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, June 30, 2022
Mắt Ngưỡng Vọng Chúa

“Tôi ngước mắt lên hướng cùng Ngài. Hỡi Đấng ngự trên các từng trời.”
Thi Thiên 123:1

Giống như hầu hết “Bài Ca Đi Lên Từ Bực”, Thi-thiên 123 nói lên lòng tin cậy của những người hành hương về thờ phượng Đức Chúa Trời tại Giê-ru-sa-lem. Giê-ru-sa-lem là một thành phố được xây dựng trên một ngọn đồi nằm trong tầm ngắm của người hành hương khi họ càng tiến cao hơn, gần hơn đích tới của họ. Khi tiến về Giê-ru-sa-lem họ không chỉ nhìn thấy thành phố dấu yêu của họ nhưng mắt thuộc linh của người thờ phượng hướng về Đức Chúa Trời là “Đấng ngự trên các từng trời.” (Thi Thiên 123:1). Theo phong tục của người Do Thái, mọi nhu cầu của tôi trai, tớ gái trong nhà đều tùy thuộc vào người chủ của họ. Tác giả Thi Thiên 123 cho thấy mối quan hệ của con dân Chúa với Chúa như tôi tớ đối với chủ mình. “Mắt kẻ tôi tớ trông nơi tay ông chủ mình, Mắt con đòi trông nơi tay bà chủ mình thể nào, Thì mắt chúng tôi ngưỡng vọng Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi thể ấy, Cho đến chừng nào Ngài thương xót chúng tôi.” (Thi Thiên 123:2). Đức Chúa Trời là tâm điểm của người thờ phượng Chúa. Mắt thuộc linh của chúng ta dán chặt vào Chúa, là Đức Chúa Trời ngự trên các từng trời, là Đấng thương yêu chúng ta và giải cứu chúng ta.

Mắt thuộc linh của bạn có đang hướng về Đức Chúa Trời là Cha chúng ta đang ngự trên các từng trời không?

Cầu Nguyện
Lạy Cha chúng con ở trên trời, Danh Cha được thánh, Nước Cha được đến, Ý Cha được nên, ở đất như trời. Xin Chúa cho con luôn hướng về Chúa trong sự thờ phượng, ngợi khen và trông chờ sự cứu giúp từ Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Thi Thiên 31-35

 302 total views,  2 views today