Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, June 29, 2022 – Vui Mừng Được Thờ Phượng Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, June 29, 2022
Vui Mừng Được Thờ Phượng Chúa

“Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi rằng: Ta hãy đi đến nhà Đức Giê-hô-va.”
Thi Thiên 122:1

Chúng ta đang suy gẫm 15 Thi Thiên được gọi là các “Bài Ca Đi Lên Từ Bực” được hát bởi những người hành hương đến Giê-ru-sa-lem thờ phượng Chúa. Thi Thiên 122 là Thi Thiên thứ 3 trong 15 Thi Thiên nhưng nội dung cho thấy dường như tác giả và những người cùng đi với ông đã đến Giê-ru-sa-lem. “Hỡi Giê-ru-sa-lem, chân chúng ta dừng lại trong các cửa ngươi.” (Thi Thiên 122:2). Nếu đọc kỹ 15 Thi Thiên “Bài Ca Đi Lên Từ Bực” chúng ta thấy 15 Thi Thiên này được chia thành 5 phần, mỗi phần 3 Thi Thiên. Tất cả 15 Thi Thiên đều có chuyển động đi lên bắt đầu từ Thi Thiên 120 với hoàn cảnh bất an của tác giả khi đang ở xa Giê-ru-sa-lem và kết thúc với Thi Thiên 134 với sự ngợi khen vì tác giả đang ở trong nhà của Đức Giê-hô-va. Nhưng giữa Thi Thiên đầu và Thi Thiên cuối của các “Bài Ca Đi Lên Từ Bực” là những “chuyển động” lên xuống của 5 giai đoạn (3 Thi Thiên cho mỗi giai đoạn). Giai đoạn 1 bắt đầu từ Thi Thiên 120 với sự khó khăn vì tác giả đang ở một vùng đất xa đền thờ Giê-ru-sa-lem. Qua Thi Thiên 121, tác giả đặt niềm tin vào Chúa và Thi Thiên 122, tác giả được tụ họp với dân sự Chúa để thờ phượng Đức Chúa Trời tại Giê-ru-sa-lem trong sự vui mừng. “Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi rằng: Ta hãy đi đến nhà Đức Giê-hô-va.” (Thi Thiên 122:1). Trong cuộc hành trình tiến về Thiên Quốc, chờ đợi sự vui mừng tột đỉnh khi Chúa Giê-xu Trở Lại, chúng ta cũng trải qua những giai đoạn thăng trầm trong cuộc sống. Khi chúng ta đối diện với sự khó khăn xin Chúa cho chúng ta tiếp tục tin cậy Chúa và vui mừng khi được thờ phượng Chúa với cộng đồng những người tin kính Chúa.

Bạn có vui mừng khi được thờ phượng Chúa mỗi Chúa Nhật không? Bạn có vui mừng vì sẽ được tham dự Hội Đồng Giáo Hạt cuối tuần này để cùng thờ phượng Chúa với các tín hữu đến từ nhiều nơi không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài là Niềm Vui của con khi được ở trong sự hiện diện của Chúa. Xin Chúa cho con luôn tin cậy Chúa trong mọi hoàn cảnh và đời sống thuộc linh tiếp tục đi lên trong sự vui mừng khi được thờ phượng Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Thi Thiên 23-30

 317 total views,  1 views today