Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, June 9, 2022 – Công Việc Kỳ Diệu Của Đức Thánh Linh

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, June 9, 2022
Công Việc Kỳ Diệu Của Đức Thánh Linh

“Cũng một lẽ ấy, Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối chúng ta. Vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng; nhưng chính Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta.”
Rô-ma 8:26

Đức Thánh Linh là Ngôi Ba Đức Chúa Trời. Đức Thánh Linh đồng công trong công cuộc sáng tạo. Đức Thánh Linh là tác giả Kinh Thánh là Lời của Đức Chúa Trời. Còn nhiều công tác lớn lao khác nữa của Đức Thánh Linh nhưng đặc biệt Đức Thánh Linh có mối liên hệ mật thiết với những người tin vào Chúa Giê-xu. Đức Thánh Linh xác chứng những ai tin nhận Chúa Giê-xu thì trở nên con cái Đức Chúa Trời (Rô-ma 8:16); Thánh Linh cũng ấn chứng về cơ nghiệp vinh hiển đời đời mà chúng ta được thừa hưởng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu (Ê-phê-sô 1:13-14); Đức Thánh Linh ban quyền năng để chúng ta được giải thoát khỏi quyền lực tội lỗi để sống trong thánh khiết, đắc thắng cho Đức Chúa Trời (2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:13); Đức Thánh Linh ở cùng người tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu để an ủi khi buồn chán, đỡ nâng khi ngã lòng, thêm sức mạnh khi yếu đuối, soi sáng để hiểu biết và áp dụng Lẽ Thật để khỏi làm theo bản ngã xác thịt, ban năng quyền để làm chứng nhân cho Ngài cách hiệu quả và giúp chúng ta trong sự cầu nguyện cách tích cực theo ý muốn Đức Chúa Trời. “Vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng; nhưng chính Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta.” (Rô-ma 8:26).

Cầu Nguyện
Cảm tạ Chúa Thánh Linh, Đấng ngự trong con và thực hiện những công việc kỳ diệu của Ngài trong đời sống con. Xin Chúa cho con luôn sống đẹp lòng Ngài. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Nê-hê-mi 9-10

 306 total views,  1 views today