Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, June 8, 2022 – Sống Trong Sự Hướng Dẫn Của Đức Thánh Linh

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, June 8, 2022
Sống Trong Sự Hướng Dẫn Của Đức Thánh Linh

“Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống, thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy.”
Ga-la-ti 5:25

Cảm tạ Chúa, khi tin nhận Chúa chúng ta có Đức Thánh Linh ngự trị trong lòng của chúng ta. Trước khi tin nhận Chúa, chúng ta sống theo xác thịt đầy tràn những tư tưởng, ý muốn và hành động hướng về sự chết: “Thật thế, nếu anh em sống theo xác thịt thì phải chết” (Rô-ma 8:13). Ngược lại, người sống theo Chúa Thánh Linh, thì chú tâm vào Chúa Thánh Linh và sẽ có cuộc sống phước hạnh kết quả của Trái Thánh Linh trong lòng của chúng ta: “Chăm về Thánh Linh sinh ra sự sống và bình an” (Rô-ma 8:6). Sứ-đồ Phao-lô trong thư Ga-la-ti cho biết bí quyết sống trong sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh là bước đi theo Ngài. “Vậy tôi nói rằng: Hãy bước đi theo Thánh Linh, chớ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt.” (Ga-la-ti 5:16). “Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống, thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy.” (Ga-la-ti 5:25). Khi bước theo ai thì chúng ta phải hoàn toàn vâng phục người đó và bước theo từng bước một. Bước theo Chúa Thánh Linh là nghe Lời Đức Chúa Trời qua Kinh Thánh và vâng phục làm theo từng bước một trong đời sống thuộc linh. “Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Nếu ai yêu mến ta, thì vâng giữ lời ta, Cha ta sẽ thương yêu người, chúng ta đều đến cùng người và ở trong người.” (Giăng 14:23).

Bạn có bước đi trong sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh không?

Cầu Nguyện
Lạy Chúa Thánh Linh, xin ban cho con biết vâng phục bước theo Ngài để nhận được năng quyền chống lại những điều ưa muốn của xác thịt, và cũng có năng lực từ Ngài để sống giống Chúa Giê-xu trong sự yêu thương và phục vụ. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Nê-hê-mi 7-8

 290 total views,  1 views today