Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, March 30, 2023 – Lời Nói Ân Hậu

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, March 30, 2023
Lời Nói Ân Hậu

“Lời nói anh em phải có ân hậu theo luôn, và nêm thêm muối, hầu cho anh em biết nên đối đáp mỗi người là thể nào.”
Cô-lô-se 4:6

Sứ-đồ Phao-lô đã khuyên Cơ-đốc-nhân: “Lời nói anh em phải có ân hậu theo luôn, và nêm thêm muối, hầu cho anh em biết nên đối đáp mỗi người là thể nào.” (Cô-lô-se 4:6). Lời nói rất quan trọng vì lời nói ra xuất phát từ những sự suy nghĩ chất chứa trong lòng. Chúa Giê-xu phán: “Người lành bởi lòng chứa điều thiện mà phát ra điều thiện, kẻ dữ bởi lòng chứa điều ác mà phát ra điều ác; vì do sự đầy dẫy trong lòng mà miệng nói ra.” (Lu-ca 6:45). Lời nói ân hậu nâng đỡ, khích lệ và bày tỏ tình yêu, ân điển của Chúa cho người khác. Lời nói “nêm thêm muối” là lời nói chứa đựng sự yêu thương, lẽ thật, khôn ngoan, thận trọng, tôn trọng, ảnh hưởng tích cực đến người khác. Sứ-đồ Phao-lô viết trong thư gởi cho tín hữu tại Hội Thánh Ê-phê-sô: Chúa Giê-xu không muốn Cơ-đốc-nhân sống “như trẻ con nữa” (Ê-phê-sô 4:14),  “nhưng muốn cho chúng ta lấy lòng yêu thương nói ra lẽ chân thật, để trong mọi việc chúng ta đều được thêm lên trong Đấng làm đầu, tức là Đấng Christ.” (Ê-phê-sô 4:15). Cuối chương 4 của thư Ê-phê-sô, sứ-đồ Phao-lô khuyên: “chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em; nhưng khi đáng nói hãy nói một vài lời lành giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến. Anh em chớ làm buồn cho Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài anh em được ấn chứng đến ngày cứu chuộc. Phải bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu rêu, mắng nhiếc, cùng mọi điều hung ác. Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy.” (Ê-phê-sô 4:29-32).

Lời nói của bạn có bày tỏ tình yêu và ân điển của Chúa cho người khác không?

Cầu Nguyện:
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì con được dựng nên mới giống như hình ảnh của Chúa Giê-xu. Xin Chúa cho lời nói và sự suy nghĩ trong lòng con luôn phản ánh tình yêu và ân điển của Chúa cho người khác. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Các-quan-xét 20-21

 222 total views,  1 views today