Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, March 29, 2023 – Cầu Nguyện Với Tấm Lòng Tạ Ơn

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, March 29, 2023
Cầu Nguyện Với Tấm Lòng Tạ Ơn

“Phải bền đổ và tỉnh thức trong sự cầu nguyện, mà thêm sự tạ ơn vào.”
Cô-lô-se 4:2

Sứ-đồ Phao-lô khuyên trong sự cầu nguyện phải thêm sự tạ ơn vào. Lòng biết ơn là một phần quan trọng trong đời sống cầu nguyện của chúng ta. Khi tạ ơn Chúa chúng ta thừa nhận tất cả những phước lành là do Chúa ban cho chúng ta. Xuyên suốt bức thư Cô-lô-se, sứ-đồ Phao-lô nhiều lần đã dâng lời tạ ơn Chúa. Mở đầu thư gởi cho tín hữu Hội Thánh Cô-lô-se sứ-đồ Phao-lô đã viết: “Trong khi chúng tôi cầu nguyện cho anh em không thôi, thì cảm tạ Đức Chúa Trời là Cha Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta.” (Cô-lô-se 1:3). Không những cầu nguyện với lòng biết ơn nhưng sứ-đồ Phao-lô khuyên hãy dư dật, dồi dào trong sự cảm tạ. “Hãy châm rễ và lập nền trong Ngài, lấy đức tin làm cho bền vững, tùy theo anh em đã được dạy dỗ, và hãy dư dật trong sự cảm tạ.” (Cô-lô-se 2:7). Nếp sống của Cơ-đốc-nhân phải luôn tập trung vào những điều tốt đẹp Chúa ban cho chúng ta và dâng lời tạ ơn Ngài. “Mặc dầu anh em nói hãy làm, cũng phải nhân danh Đức Chúa Jêsus mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha.” (Cô-lô-se 3:17). Tạ ơn Chúa không chỉ là một lời khuyên nhưng là ý muốn của Đức Chúa Trời cho chúng ta trong Chúa Giê-xu Christ. “Phàm làm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa; vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ đối với anh em là như vậy.” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:18).

Bạn có bền đổ và tỉnh thức trong sự cầu nguyện với tấm lòng tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh không?

Cầu Nguyện:
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì những phước hạnh Ngài ban cho con trong mọi hoàn cảnh. Xin Chúa cho con luôn tạ ơn Chúa vì Chúa là Đấng Tốt Lành và tất cả mọi điều con có đều đến từ Ngài. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Các-quan-xét 18-19

 202 total views,  1 views today