Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, October 7, 2021 – Dây Chuẩn Mực Của Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, October 7, 2021
Dây Chuẩn Mực Của Chúa

“Chúa bèn phán: Nầy, ta sẽ đặt dây chuẩn mực giữa dân Y-sơ-ra-ên ta.”
A-mốt 7:8b

Tiên tri A-mốt thuật lại một sự hiện thấy: “Ngài bèn cho ta xem thấy như sau: Nầy, Chúa đứng trên một bức tường thẳng nảy mực, và tay Ngài cầm một dây chuẩn mực.” (A-mốt 7:7). Dây chuẩn mực hay dây dọi là dây người thợ nề dùng để đo xem tường xây có thẳng đứng hay không. Chúa là Đấng Yêu Thương, nhưng Ngài cũng là Đấng Công Bình, Chánh Trực. Dân Y-sơ-ra-ên sống nghiêng lệch, không đúng đường lối Chúa khi được đo với dây chuẩn mực của Chúa. Tiên tri Ê-sai cũng loan báo Chúa sẽ đặt nền vững chắc của Ngài và dùng sự công bình của Chúa làm chuẩn mực. “Vậy nên, Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Nầy, ta đặt tại Si-ôn một hòn đá để làm nền, là đá đã thử nghiệm, là đá góc quí báu, là nền bền vững: ai tin sẽ chẳng gấp rúc. Ta sẽ lấy sự chánh trực làm dây đo, sự công bình làm chuẩn mực.” (Ê-sai 28:16-17). Hòn đá nền là Chúa Giê-xu và chính Chúa Giê-xu cũng là chuẩn mực công bình tuyệt đối trước mặt Đức Chúa Trời Thánh Khiết. Sứ-đồ Phi-e-rơ cho biết muốn có đời sống chuẩn mực đẹp lòng Chúa thì “Hãy đến gần Ngài, là hòn đá sống, bị người ta loại ra, song được chọn và quí trước mặt Đức Chúa Trời, và anh em cũng như đá sống, được xây nên nhà thiêng liêng, làm chức tế lễ thánh, đặng dâng của tế lễ thiêng liêng, nhờ Đức Chúa Jêsus Christ mà đẹp ý Đức Chúa Trời. Vì trong Kinh Thánh có chép rằng: Nầy, ta đặt tại Si-ôn hòn đá góc nhà đã chọn lựa và quí báu; Ai tin đến đá ấy sẽ không bị xấu hổ.” (1 Phi-e-rơ 2:4-6).

Bạn có sống theo “chuẩn mực” của Chúa không? Nếp sống bạn có càng ngày càng giống Chúa Giê-xu không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã ban cho con Lời Chúa để giúp con biết “chuẩn mực” của Chúa. Xin Chúa cho con có đời sống được biến đổi càng ngày càng giống Chúa Giê-xu. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Ma-thi-ơ 15-17.

 384 total views,  2 views today