Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, October 6, 2021 – Hãy Sửa Soạn Gặp Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, October 6, 2021
Khá Sửa Soạn Gặp Chúa

“Khá sửa soạn mà gặp Đức Chúa Trời ngươi.”
A-mốt 4:12b

Dân sự của Đức Chúa Trời đã trải qua rất nhiều lời cảnh báo từ Đức Chúa Trời, không chỉ qua những lời của các vị tiên tri mà còn dưới hình thức nạn đói, động đất, hạn hán, bệnh dịch, chiến tranh và những thảm họa tàn khốc khác trong nỗ lực kêu gọi họ ăn năn tội lỗi và quay trở lại với Chúa. Nhưng bất chấp những lời cảnh báo và tai họa mà họ đã trải qua, dân Y-sơ-ra-ên tiếp tục không quay lưng lại với đường lối thờ thần tượng của mình, và Chúa đã dùng tiên tri A-mốt rao ra những lời lạnh lùng này: “Hãy sửa soạn để gặp Chúa.” (A-mốt 4:12b). Đây không phải là lời “dọa” của Chúa nhưng Chúa muốn cho tất cả mọi người biết: “Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét.” (Hê-bơ-rơ 9:27). Liền sau câu “Hãy sửa soạn để gặp Chúa!”, A-mốt đã nhắc lại cho dân Y-sơ-ra-ên biết Đức Chúa Trời mà họ sẽ gặp là Đấng “đã làm nên các núi và dựng nên gió. Ấy là Ngài làm cho người ta biết ý tưởng riêng của mình, đổi ban mai ra tối tăm, và bước đi trên những chỗ cao trên đất. Danh Ngài là Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân.” (A-mốt 4:13). Tất cả những ai ăn năn tội lỗi, quay về cùng Chúa sẽ tránh sự đoán phạt của Chúa trong Ngày Chúa Trở Lại. “Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Jêsus Christ.” (Rô-ma 8:1).

Lời Chúa phán: “Kìa, hiện nay là thì thuận tiện; kìa, hiện nay là ngày cứu rỗi!” (2 Cô-rinh-tô 6:2b). Bạn có rao truyền sự cứu rỗi của Chúa cho những người lân cận khi còn cơ hội không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa qua sự chết của Chúa Giê-xu con được hòa thuận lại với Đức Chúa Trời và tránh sự đoán phạt của Chúa. Xin Chúa cho con tiếp tục loan báo Tin Lành Cứu Rỗi của Chúa cho nhiều người trong khi còn cơ hội. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Ma-thi-ơ 13-14.

 365 total views,  1 views today