Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, October 5, 2021 – Đồng Hành Với Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, October 5, 2021
Đồng Hành Với Chúa

“Nếu hai người không đồng ý với nhau, thì há cùng đi chung được sao?”
A-mốt 3:3

Trong nhiều thế kỷ, dân tộc Y-sơ-ra-ên đã được kêu gọi trở lại với Chúa. Nhiều nhà tiên tri của Đức Chúa Trời đã thổi kèn cảnh báo dân sự Y-sơ-ra-ên hãy ăn năn tội lỗi của họ, trở lại với Chúa và từ bỏ đường lối gian ác của họ. Tiên tri A-mốt đã loan báo: “Hỡi con cái Y-sơ-ra-ên, hãy nghe lời nầy, là lời Đức Giê-hô-va phán nghịch cùng các ngươi, tức là nghịch cùng cả họ hàng mà ta đã đem lên khỏi đất Ê-díp-tô. Ta đã biết chỉ một mình các ngươi trong mọi họ hàng trên đất; vậy nên ta sẽ thăm phạt các ngươi vì mọi sự gian ác các ngươi.” (A-mốt 3:1-2). Để tránh sự đoán phạt của Chúa và nhận sự ban phước của Ngài, dân Y-sơ-ra-ên phải trở về cùng Chúa. Dân Y-sơ-ra-ên phải hướng về Chúa mới có thể đồng hành với Ngài. Tiên tri A-mốt đặt câu hỏi cho dân Y-sơ-ra-ên: “Nếu hai người không đồng ý với nhau, thì há cùng đi chung được sao?” (A-mốt 3:3). Con người luôn đi trong con đường tội lỗi và sống ngược lại ý Chúa. Cảm tạ Chúa Giê-xu đã chịu sự đoán phạt vì tội lỗi chúng ta để chúng ta có thể hòa thuận với Đức Chúa Trời. “Vậy chúng ta đã được xưng công bình bởi đức tin, thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời, bởi Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta.” (Rô-ma 5:1). Đức Chúa Trời chỉ chấp nhận sự chết đền tội của Con Ngài là Chúa Giê-xu. Khi chúng ta ăn năn tội lỗi, tin nhận Chúa Giê-xu, Đức Chúa Trời chấp nhận chúng ta và “ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài.” (Giăng 1:12).

Xin Chúa cho chúng ta là những người đã được Chúa cứu, luôn đồng hành với Đức Chúa Trời qua tiến trình “bước đi theo Thánh Linh, chớ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt.” (Ga-la-ti 5:16).

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã cứu con qua sự chết đền tội của Chúa Giê-xu. Xin Chúa giúp con luôn bước đi theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh để có đời sống đẹp lòng Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Ma-thi-ơ 12.

 398 total views,  1 views today