Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, October 4, 2021 – Kêu Cầu Danh Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, October 4, 2021
Kêu Cầu Danh Chúa

“Bấy giờ ai cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va thì sẽ được cứu.”
Giô-ên 2:32a

Giô-ên là một tiên tri của Nước Giu-đa trong khoảng 800 T.C. Giống như tất cả các tiên tri khác, Giô-ên nhận được mạng lịnh kêu gọi dân sự quay về thờ lạy Đức Chúa Trời chân thần, và ông đã thi hành nhiệm mạng đó bằng lời rao giảng “Lời Đức Giê-hô-va“. Tiên tri Giô-ên loan báo “ngày Đức Giê-hô-va” đến gần qua hình ảnh ba sự kiện: dịch châu chấu, sự xâm chiếm của dân A-sy-ri trong tương lai và sự đoán xét mà Đức Chúa Trời sẽ giáng trên toàn thể nhân loại. Giô-ên viết sách Giô-ên qua sự soi dẫn của Thánh Linh nhằm giúp dân sự hiểu được điều Đức Chúa Trời đang phán với họ qua những biến cố nghiêm trọng này. Ông cũng loan báo niềm hy vọng rằng “Bấy giờ ai cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va thì sẽ được cứu.” (Giô-ên 2:32a). Các câu trong Giô-ên 2:28-32 đã được Sứ-đồ Phi-e-rơ trích dẫn trong bài giảng của ông trong Lễ Ngũ Tuần khi Đức Thánh Linh giáng lâm (Công Vụ Các Sứ-đồ 2:17-21). Sứ-đồ Phi-e-rơ đã nhắc lại lời hứa của Chúa cho những người Do-thái nghe giảng lúc bấy giờ: “Vả lại ai cầu khẩn danh Chúa thì sẽ được cứu.” (Công Vụ Các Sứ-đồ 2:21). Sứ-đồ Phao-lô cũng xác định “Trong người Giu-đa và người Gờ-réc không có sự phân biệt gì hết, vì họ có chung một Chúa, giàu ơn đối với mọi kẻ kêu xin Ngài. Vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu.” (Rô-ma 10:12-13). Phương cách nhận sự cứu rỗi từ Chúa được Phao-lô cho biết: “Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Jêsus ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu.” (Rô-ma 10:9).

Đức Chúa Trời đang phán với chúng ta qua những hoạn nạn, những biến cố nghiêm trọng về sứ điệp cứu rỗi của Chúa cho những ai cầu khẩn Danh Ngài. Bạn đã có sự đảm bảo về sự cứu rỗi của Chúa cho chính mình chưa? Xin Chúa cũng giúp cho chúng ta sốt sắng rao truyền sự cứu rỗi của Chúa cho những người chưa tin nhận Ngài để tránh sự phán xét sau cùng khi Chúa trở lại.

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa về Sự Cứu Rỗi của Chúa ban cho con. Xin Chúa giúp con sốt sắng rao truyền tin mừng cứu rỗi của Chúa cho những người chưa tin nhận Ngài. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Ma-thi-ơ 10-11.

 386 total views,  1 views today