Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, October 1, 2021 – Hãy Trở Lại Cùng Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, October 1, 2021
Hãy Trở Lại Cùng Chúa

“Hỡi Y-sơ-ra-ên, hãy trở lại cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, vì ấy là tại tội lỗi ngươi làm cho ngươi sa ngã.”
Ô-sê 14:1

Chương cuối của sách tiên tri Ô-sê khẩn thiết mời gọi dân Y-sơ-ra-ên hãy ăn năn trở lại cùng Chúa. Những lời tiên tri trong sách Ô-sê thẳng thắn vạch trần tội lỗi của dân Y-sơ-ra-ên và báo trước những hình phạt họ phải nhận lãnh. Nhưng mục đích của những lời tiên tri là kêu gọi dân Y-sơ-ra-ên ăn năn trở lại cùng Chúa. Mặc dù dân Y-sơ-ra-ên vẫn tiếp tục cứng lòng nhưng Đức Chúa Trời luôn nhân từ khuyên nài họ hãy từ bỏ thờ thần tượng và con đường tội lỗi, quay trở về cùng Chúa. Chúa hứa sẽ sẵn sàng tha thứ tội lỗi cho dân Y-sơ-ra-ên khi họ trở lại cùng Chúa, Ngài sẽ phục hồi vẻ đẹp và ban sức sống mới cho dân Y-sơ-ra-ên: “Ta sẽ chữa lành sự bội nghịch của chúng nó. Ta sẽ lấy lòng tốt yêu chúng nó; vì cơn giận của ta đã xây khỏi nó rồi. Ta sẽ như là sương móc cho Y-sơ-ra-ên; nó trổ hoa như bông huệ, và đâm rễ như Li-ban. Những nhánh nó giang ra tận xa; sự xinh tốt của nó sẽ giống như sự xinh tốt của cây ô-li-ve, mùi thơm của nó như mùi thơm của Li-ban.” (Ô-sê 14:4-6). Tấm lòng Chúa yêu dân Y-sơ-ra-ên cũng là tấm lòng của Chúa yêu chúng ta. Sự Thánh Khiết và Yêu Thương là bản chất của Chúa. “Hãy nên thánh, vì Ta là thánh.” (1 Phi-e-rơ 1:16). “Đức Chúa Trời là sự yêu thương.” (1 Giăng 4:8b). Chúa không những yêu chúng ta qua lời khuyên mời liên tục tha thiết nhưng “Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều nầy: Đức Chúa Trời đã sai Con một Ngài đến thế gian, đặng chúng ta nhờ Con được sống.” (1 Giăng 4:9).

Bạn đáp ứng thế nào với lời khuyên mời hãy ăn năn trở về cùng Chúa?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã bày tỏ hành động yêu thương của Ngài khi sai chính Con Ngài đến thế gian chịu chết vì tội lỗi nhân loại trong đó có con. Xin Chúa cho con tiếp tục được Chúa thánh hóa, biết ăn năn xưng những tội lỗi của con với Chúa vì chỉ có Ngài là Đấng Thành Tín Công Bình để tha tội cho con và làm cho con sạch mọi điều gian ác. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu October 1: Xin đọc Ma-thi-ơ 1-4
Thứ Bảy October 2: Xin đọc Ma-thi-ơ 5-6
Chúa Nhật October 3: Xin đọc Ma-thi-ơ 7-9

 389 total views,  1 views today