Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, August 2, 2022 – Đức Tin Đơn Sơ Như Trẻ Thơ

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, August 2, 2022
Đức Tin Đơn Sơ Như Trẻ Thơ

“Quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai chẳng nhận lấy nước Đức Chúa Trời như một đứa trẻ, thì chẳng được vào đó bao giờ.”
Mác 10:15

Chúa Giê-xu phán: “Quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai chẳng nhận lấy nước Đức Chúa Trời như một đứa trẻ, thì chẳng được vào đó bao giờ.” (Mác 10:15). Chúa Giê-xu luôn luôn mời gọi chúng ta phó thác và tin cậy nơi Ngài, nhưng không lời nào đơn giản, dễ hiểu hơn lời Chúa được ghi trong Mác 10:13-16: “Người ta đem những con trẻ đến cùng Ngài, đặng Ngài rờ chúng nó; nhưng môn đồ trách những kẻ đem đến. Đức Chúa Jêsus thấy vậy, bèn giận mà phán cùng môn đồ rằng: Hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng cấm chúng nó; vì nước Đức Chúa Trời thuộc về những kẻ giống như con trẻ ấy. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai chẳng nhận lấy nước Đức Chúa Trời như một đứa trẻ, thì chẳng được vào đó bao giờ. Ngài lại bồng những đứa trẻ ấy, đặt tay trên chúng nó mà chúc phước cho.” Đức tin như trẻ thơ là tấm lòng đơn sơ, thành thật, hết lòng tin cậy Chúa như những em bé nương cậy hoàn toàn nơi cha mẹ. Không nghi ngờ, không thắc mắc về tình yêu của Chúa đối với chúng ta và đặt tất cả hy vọng của mình vào sự thành tín của Chúa. “Vả, không có đức tin, thì chẳng hề có thế nào ở cho đẹp ý Ngài; vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời, và Ngài là Đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài.” (Hê-bơ-rơ 11:6).

Bạn có đức tin đơn sơ như trẻ thơ, nương cậy hoàn toàn vào Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài là Cha Yêu Thương luôn ở cùng và chăm sóc con. Xin Chúa cho con đến với Chúa với đức tin đơn sơ, thành thật và hết lòng tin cậy Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Ê-sai 5-9

 333 total views,  1 views today