Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, August 3, 2022 – Tìm Kiếm Mặt Ngài Luôn Luôn

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, August 3, 2022
Tìm Kiếm Mặt Ngài Luôn Luôn

“Phải tìm cầu Đức Giê-hô-va và sức mạnh Ngài, Phải tìm mặt Ngài luôn luôn.”
1 Sử-Ký 16:11

Bài ca của vua Đa-vít được ghi lại trong 1 Sử-ký 16:8-36 nói lên lòng cảm tạ của Vua Đa-vít sau khi mang được Hòm Giao Ước, tượng trưng cho sự hiện diện của Đức Chúa Trời, về Giê-ru-sa-lem. Vua Đa-vít kêu gọi con dân Chúa “Phải tìm cầu Đức Giê-hô-va và sức mạnh Ngài, Phải tìm mặt Ngài luôn luôn.” (1 Sử-Ký 16:11). Sự tìm kiếm Chúa không phải là một sự kiện chỉ diễn ra một lần trong đời sống hay mỗi Chúa Nhật khi chúng ta thờ phượng Chúa. Sự tìm kiếm mặt Chúa là sự tìm kiếm luôn luôn sự hiện diện của Chúa trong đời sống mình. Sự hiện diện của Chúa phải có trong sự suy nghĩ, hành động và cảm xúc của chúng ta. Cuộc sống có sự hiện diện của Chúa là một tấm lòng luôn luôn tìm kiếm sự hiện diện liên tục của Ngài trong lúc rảnh rỗi cũng như bận rộn, trong thuận cảnh cũng như nghịch cảnh, để tương giao với Chúa, tìm kiếm ý Chúa và sức mạnh của Ngài. Chúa luôn mong mỏi chúng ta tìm kiếm Ngài và tương giao mật thiết với Ngài. Đức Chúa Trời phán: “Các ngươi sẽ tìm ta, và gặp được, khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng.” (Giê-rê-mi 29:13). Chúa luôn mời gọi chúng ta nếm thử sự nhân từ của Ngài. “Khá nếm thử xem Đức Giê-hô-va tốt lành dường bao! Phước cho người nào nương náu mình nơi Ngài!” (Thi Thiên 34:8).

Bạn có tìm kiếm sự hiện diện của Chúa “luôn luôn” qua sự suy gẫm Lời Chúa và cầu nguyện với lòng khao khát Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài luôn sẵn sàng tương giao với con qua Lời Chúa và sự cầu nguyện. Xin Chúa cho con hết lòng tìm kiếm sự hiện diện của Ngài để con biết được ý Chúa và nhận được sức mạnh từ Ngài. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Ê-sai 10-14

 305 total views,  3 views today