Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, December 19, 2023 – Lòng Yêu Thương Của Đức Chúa Trời

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, December 19, 2023

Mùa Vọng Giáng Sinh 2023 – Sự Yêu Thương
Lòng Yêu Thương Của Đức Chúa Trời

“Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết.”
Rô-ma 5:8

Đức Chúa Trời đã ban Con Ngài cho chúng ta ngay cả trước khi chúng ta được sinh ra – trước khi chúng ta tin nhận Đấng Christ là Đấng Cứu Rỗi. Đấng Christ đã giáng sinh và chết vì tội nhân. Ngài không đợi cho đến khi tội nhân tin Ngài mới chết cho họ – Đấng Christ đã chết thay cho chúng ta trong khi chúng ta vẫn còn là tội nhân. Ngài đã chết thay cho chúng ta trước khi chúng ta được cứu – trong khi chúng ta vẫn còn chết vì tội lỗi – trong khi chúng ta vẫn là kẻ thù của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã chứng minh tình yêu thương của chính Ngài đối với chúng ta khi Ngài ban Chúa Giê-xu cho chúng ta trong khi chúng ta còn là tội nhân thì Đấng Christ đã chết thay cho chúng ta! Chúng ta là tội nhân xứng đáng nhận sự đoán phạt của Đức Chúa Trời nhưng Đức Chúa Trời đã tỏ lòng yêu thương của Ngài đối với chúng ta. “Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều nầy: Đức Chúa Trời đã sai Con một Ngài đến thế gian, đặng chúng ta nhờ Con được sống. Nầy sự yêu thương ở tại đây: ấy chẳng phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta, và sai Con Ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta.” (1 Giăng 4:9-10).

Bạn có cảm nhận lòng yêu thương của Đức Chúa Trời cho bạn không?

Cầu Nguyện:
Cảm tạ Chúa vì Ngài đã yêu con và chọn con từ trước khi sáng thế. Xin cho con hiểu thấu tình yêu lớn lao của Đức Chúa Trời khi sai Đức Chúa Giê-xu giáng sinh để chết thay cho con. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc 2 Phi-e-rơ 1-3

 120 total views,  1 views today