Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, February 2, 2021 – Điều Răn Thứ Hai

Suy Gẫm Lời Chúa

Tuesday, February 2, 2021

Điều Răn Thứ Hai

“Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp nầy, hoặc trong nước dưới đất. Ngươi chớ quì lạy trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó; vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, tức là Đức Chúa Trời kỵ tà.”
Xuất Ê-díp-tô Ký 20:4-5a

Điều Răn Thứ Hai: Không thờ lạy hình tượng. Điều răn thứ hai ngăn cấm việc làm hình tượng, thờ hình tượng và hầu việc hình tượng. Điều răn thứ nhất dạy chúng ta chỉ thờ phượng Đức Chúa Trời chân thần. Điều răn thứ hai ngăn cấm chúng ta thờ hình tượng ngay cả hình tượng của Đức Chúa Trời. Điều răn nầy rất quan trọng vì nhiều khi chúng ta làm ra và thờ lạy những hình tượng hoặc hình ảnh tượng trưng hay đại diện cho Chúa hoặc là những vật liên quan đến Chúa. Vì Đức Chúa Trời là Chân Thần vô hình, nên việc tạo bất cứ hình tượng nào xem như đại diện cho Chúa để thờ lạy hay thờ lạy những tạo vật của Ngài đều là bất xứng và xúc phạm đến Chúa (Phục-truyền Luật-lệ Ký 4:12, 15-19). Chúa gớm ghiếc việc thờ thần tượng, nếu con dân Chúa làm hình tượng cho người khác thờ lạy cũng đồng phạm với họ (Phục-truyền Luật-lệ Ký 4:19, 23-28). Thi Thiên 115:4-8 chép: “Hình tượng chúng nó bằng bạc bằng vàng, Là công việc tay người ta làm ra. Hình tượng có miệng mà không nói; Có mắt mà chẳng thấy; Có tai mà không nghe; Có lỗ mũi mà chẳng ngửi; Có tay, nhưng không rờ rẫm; Có chân, nào biết bước đi; Cuống họng nó chẳng ra tiếng nào. Phàm kẻ nào làm hình tượng, và nhờ cậy nơi nó. Đều giống như nó.”. Câu chót của Thi Thiên 115 chép: “Nhưng chúng tôi sẽ ngợi khen Đức Giê-hô-va, Từ bây giờ cho đến đời đời. Ha-lê-lu-gia!” (Thi Thiên 115:18).

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa cho con được thờ phượng Đấng Chân Thần là Đức Chúa Trời kỵ tà. Xin Chúa giúp con luôn sống đẹp lòng Chúa và không thờ lạy bất cứ một hình tượng vô tri vô giác nào. A-men.  

 512 total views,  1 views today