Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, February 3, 2021 – Điều Răn Thứ Ba

Suy Gẫm Lời Chúa

Wednesday, February 3, 2021

Điều Răn Thứ Ba

“Ngươi chớ lấy danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi mà làm chơi, vì Đức Giê-hô-va chẳng cầm bằng vô tội kẻ nào lấy danh Ngài mà làm chơi.”
Xuất Ê-díp-tô Ký 20:7

Điều Răn Thứ Ba: Ngươi chớ lấy danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi mà làm chơi. Điều răn thứ ba ngăn cấm việc sử dụng danh của Chúa cách vô ý thức, phạm thượng hay xem thường danh của Chúa. Đôi khi chúng ta không lấy danh Chúa ra đùa giỡn nhưng trong nếp sống chúng ta bày tỏ thái độ xem nhẹ danh của Đức Chúa Trời. Danh của Đức Chúa Trời phải luôn luôn được nói đến với tất cả sự cao trọng và tôn vinh. Thư Phi-líp 2:9-11 cho biết Chúa Cứu Thế Giê-xu đã vâng phục hy sinh chịu chết để cứu rỗi nhân loại cho nên “Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao, và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Jêsus, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quì xuống, và mọi lưỡi thảy đều xưng Jêsus Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha.” Danh Chúa là Danh Thánh Khiết Cao Cả cho nên Chúa ngăn cấm chúng ta không được lấy danh của Đức Chúa Trời để đùa giỡn hoặc làm lợi riêng tư, hoặc sống bê bối, buông tuồng làm ô uế danh Chúa. Ai sử dụng danh Chúa cách không xứng đáng thì có tội trước mặt Chúa như điều răn của Chúa dạy bảo.

Bạn có sử dụng lời nói, nếp sống của mình tôn vinh danh Chúa không? Bạn có tôn cao danh Chúa trong gia đình, trong Hội Thánh, trong cộng đồng không?  

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, xin Chúa giúp con không lấy danh Chúa ra đùa giỡn hoặc xem nhẹ danh của Ngài. Xin cho con luôn tôn cao và kính trọng danh của Chúa không những trong lời nói, nhưng cũng trong sự suy nghĩ, thái độ và trong bất cứ hành động nào của con.  A-men.  

 502 total views,  1 views today