Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, February 22, 2022 – Tình Yêu Cao Cả Của Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, February 22, 2022
Tình Yêu Cao Cả Của Chúa

“Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều nầy: Đức Chúa Trời đã sai Con một Ngài đến thế gian, đặng chúng ta nhờ Con được sống. Nầy sự yêu thương ở tại đây: ấy chẳng phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta, và sai Con Ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta.”
1 Giăng 4:9-10

Không có tình yêu thương nào cao cả hơn tình yêu thương của Đức Chúa Trời, một người Cha Nhân Từ, đã sai chính Con Ngài là Đấng Hoàn Hảo Vô Tội đến thế gian chịu chết vì tội lỗi của nhân loại. “Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều nầy: Đức Chúa Trời đã sai Con một Ngài đến thế gian, đặng chúng ta nhờ Con được sống. Nầy sự yêu thương ở tại đây: ấy chẳng phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta, và sai Con Ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta.” (1 Giăng 4:9-10). Đức Chúa Trời yêu chúng ta và mong muốn tất cả mọi người được phục hồi mối liên hệ với Ngài qua sự chết của Chúa Giê-xu. “Vậy chúng ta đã được xưng công bình bởi đức tin, thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời, bởi Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta.” (Rô-ma 5:1). Tình yêu cao cả của Chúa là chân thật, vô hạn và vĩnh cửu. Không có điều gì có thể tách rời chúng ta ra khỏi Tình Yêu Cao Cả của Đức Chúa Trời. “Trái lại, trong mọi sự đó, chúng ta nhờ Đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần. Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, bề cao, hay là bề sâu, hoặc một vật nào, chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta.” (Rô-ma 8:37-39).

Bạn có đang sống trong Tình Yêu cao cả, vô hạn và vĩnh cửu của Chúa dành cho bạn không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài đã yêu con bằng tình yêu cao cả, vô hạn và vĩnh cửu của Chúa. Xin cho con bày tỏ tình yêu mà con đã nhận nơi Chúa cho những người khác. A-men. 

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Dân-số-ký 21-22

 339 total views,  1 views today