Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, February 23, 2022 – Lòng Thương Xót Dồi Dào Của Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, February 23, 2022
Lòng Thương Xót Dồi Dào Của Chúa

“Hãy thương xót như Cha các ngươi hay thương xót. Đừng đoán xét ai, thì các ngươi khỏi bị đoán xét; đừng lên án ai, thì các ngươi khỏi bị lên án; hãy tha thứ, người sẽ tha thứ mình.”
Lu-ca 6:36-37

Con người hoàn toàn hư mất nếu không có lòng thương xót dồi dào của Đức Chúa Trời “vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, và họ nhờ ân điển Ngài mà được xưng công bình nhưng không, bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Chúa Jêsus Christ.” (Rô-ma 3:23-24). Chúng ta được Chúa tha thứ tội lỗi vì Ngài thương xót chúng ta và ban cho chúng ta địa vị làm con của Đức Chúa Trời là Cha chúng ta. Chúng ta không thể được tha thứ tội lỗi vì việc làm công đức của chúng ta nhưng chỉ bởi ân điển diệu kỳ của Đức Chúa Trời. Khi trở thành con của Chúa chúng ta có bản chất của sự tha thứ và lòng thương xót của Cha chúng ta. Lời Chúa Giê-xu dạy: “Hãy thương xót như Cha các ngươi hay thương xót. Đừng đoán xét ai, thì các ngươi khỏi bị đoán xét; đừng lên án ai, thì các ngươi khỏi bị lên án; hãy tha thứ, người sẽ tha thứ mình.” (Lu-ca 6:36-37). Để có lòng thương xót người khác, chúng ta phải luôn luôn nhớ đến lòng thương xót dồi dào của Chúa đối với chúng ta. “Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết.” (Rô-ma 5:8). Chúng ta đã được cứu bởi hành động yêu thương, tha thứ dồi dào của Chúa và Ngài cũng truyền mạng lệnh cho chúng ta phải yêu thương, tha thứ người khác như Chúa đã yêu thương và tha thứ chúng ta.

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Chúa đã cứu con bởi lòng thương xót và ân điển của Chúa. Xin cho con sống bày tỏ lòng thương xót và tha thứ cho những người khác như Chúa đã thương xót và tha thứ con. A-men. 

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Dân-số-ký 23-25

 297 total views,  1 views today