Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, February 23, 2021 – Đức Chúa Trời Yêu Chúng Ta

Suy Gẫm Lời Chúa

Tuesday, February 23, 2021

Đức Chúa Trời Yêu Chúng Ta

“Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, bề cao, hay là bề sâu, hoặc một vật nào, chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta.”
Rô-ma 8:38-39

Trong phần suy gẫm Lời Chúa ngày hôm qua chúng ta biết hai điều răn của Luật Đấng Christ là “yêu Chúa” và “yêu người lân cận.” Giống như 10 điều răn trong Cựu Ước, chúng ta suy nghĩ 2 điều răn của Đấng Christ là những điều răn chúng ta phải tự cố gắng thực hành để được vui lòng Đức Chúa Trời hay để được Chúa yêu hơn. Trong thế giới thiếu vắng tình yêu chúng ta luôn luôn muốn được yêu, đi tìm tình yêu nhưng vẫn bị thất vọng bởi những tình yêu không chân chính. Lời Chúa hôm nay đảm bảo cho chúng ta về Tình Yêu của Chúa. Dầu chúng ta có “đáng ghét” như thế nào, khi chúng ta ở trong Đấng Christ, không có gì có thể phân rẽ chúng ta khỏi Tình Yêu của Đức Chúa Trời. Cảm tạ Chúa về Lời Hứa của Ngài!

Thánh Kinh cho chúng ta biết về Tình Yêu của Chúa như sau:

Đức Chúa Trời là Sự Yêu Thương: “Ai chẳng yêu, thì không biết Đức Chúa Trời; vì Đức Chúa Trời là sự yêu thương.” (1 Giăng 4:8)

Tình Thương của Chúa cứu rỗi chúng ta: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.” (Giăng 3:16). “Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều nầy: Đức Chúa Trời đã sai Con một Ngài đến thế gian, đặng chúng ta nhờ Con được sống.” (1 Giăng 4:9)

Chúa yêu chúng ta trước khi chúng ta yêu Chúa: “Chúng ta yêu, vì Chúa đã yêu chúng ta trước.” (1 Giăng 4:19)

Chúa yêu chúng ta nên sửa phạt chúng ta: “Phàm những kẻ ta yêu thì ta quở trách sửa phạt; vậy hãy có lòng sốt sắng, và ăn năn đi.” (Khải Huyền 4:19).

Có bao giờ bạn cảm thấy cô đơn, thiếu tình yêu trong cuộc sống, ngay cả khó khăn khi chia sẻ tình yêu cho người khác không? Hãy nắm chặt Lời Hứa của Chúa. Ngài là Tình Yêu. Chúa luôn yêu bạn. Bạn là đối tượng của Tình Yêu Ngài. Không điều gì có thể phân rẽ bạn với Tình Yêu của Chúa. Mặc dầu bạn không cảm nhận được Tình Yêu của Chúa, Chúa luôn ở cùng bạn và yêu bạn!

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài luôn yêu con và không có điều gì có thể phân rẽ con khỏi Tình Yêu của Chúa. Trong những lúc con đau buồn, cô đơn, không thể yêu những người lân cận, xin Chúa Thánh Linh nhắc nhỡ con về Tình Yêu của Chúa dành cho con. Xin giúp con yêu Chúa và yêu người lân cận với động cơ duy nhất là vì Chúa yêu con trước. A-men.  

 434 total views,  1 views today