Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, March 30, 2021 – Đức Chúa Trời Lìa Bỏ Chúa Giê-xu

Suy Gẫm Lời Chúa

Tuesday, March 30, 2021

Đức Chúa Trời Lìa Bỏ Chúa Giê-xu

“Ước chừng giờ thứ chín, Đức Chúa Jêsus kêu tiếng lớn lên rằng: Ê-li, Ê-li lam-ma sa-bách-ta-ni? nghĩa là: Đức Chúa Trời tôi ơi! Đức Chúa Trời tôi ơi! sao Ngài lìa bỏ tôi?”
Ma-thi-ơ 27:46

Chúa Giê-xu đã chịu sự đau khổ cùng cực trong đêm Ngài bị bắt giải đến các phiên tòa, bị tra tấn, bị khinh bỉ, bị dẫn đi qua đường phố để cuối cùng bị đóng đinh trên thập tự giá. Sự đau đớn về phần thể xác của Chúa đã được các sách Phúc Âm tường thuật chi tiết và cũng đã được tiên báo trong Ê-sai 53:3 “Người đã bị người ta khinh dể và chán bỏ, từng trải sự buồn bực, biết sự đau ốm, bị khinh như kẻ mà người ta che mặt chẳng thèm xem; chúng ta cũng chẳng coi người ra gì.” Chúa Giê-xu đã phải mang chịu sự đau khổ cùng cực trong thân xác, nhưng điều đó chẳng là gì khi so sánh sự đau khổ thuộc linh mà Ngài đã trải qua. Thánh Kinh 2 Cô-rinh-tô 5:21 nói rằng: “Vì cớ chúng ta, Ðức Chúa Trời đã khiến Ðấng không biết tội lỗi thành người có tội, để nhờ ở trong Ngài, chúng ta trở nên những người công chính trước mặt Ðức Chúa Trời.” Chúa Giê-xu vô tội đã phải gánh lấy tất cả tội lỗi của thế gian. Đó là tội lỗi đã khiến Chúa Giê-xu kêu lên rằng “Đức Chúa Trời của con ôi! Đức Chúa Trời của con ôi! Sao Ngài lìa bỏ con?”. Khung cảnh lúc Chúa Giê-xu mang lấy tội lỗi nhân loại và bị Đức Chúa Trời Thánh Khiết từ bỏ được diễn tả trong câu Ma-thi-ơ 27:45 “Từ giờ thứ sáu đến giờ thứ chín, khắp cả xứ đều tối tăm mù mịt”. Sự đau khổ tột cùng của Chúa Giê-xu khi phải mang tội lỗi của chúng ta và bị Đức Chúa Trời từ bỏ bày tỏ lòng yêu thương lớn lao của Ngài đối với chúng ta.

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa Giê-xu là Đấng đã bị Đức Chúa Trời lìa bỏ vì tội lỗi của thế gian chồng chất trên Ngài. Con cảm tạ Chúa vì Ngài đã chịu sự đau đớn cùng cực để con tránh được sự hình phạt của Đức Chúa Trời Thánh Khiết. Xin Chúa cho con sống xứng đáng với sự hy sinh thống khổ của Ngài. A-men.  

 522 total views,  1 views today