Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, November 7, 2023 – Vì Tín Hữu Tạ Ơn Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, November 7, 2023
Vì Tín Hữu Tạ Ơn Chúa

“Tôi hằng vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời, bởi cớ anh em đã được Đức Chúa Trời ban ơn trong Đức Chúa Jêsus Christ.”

1 Cô-rinh-tô 1:4

Hội Thánh tại thành phố Cô-rinh-tô có nhiều nan đề và mục đích chính sứ-đồ Phao-lô viết thư là để khuyên dạy các tín hữu trong Hội Thánh. Mặc dù có những nan đề nhưng sứ đồ Phao-lô vẫn có lý do để dâng lời tạ ơn Chúa vì các tín hữu trong Hội Thánh. Sứ đồ Phao-lô viết: “Tôi hằng vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời, bởi cớ anh em đã được Đức Chúa Trời ban ơn trong Đức Chúa Jêsus Christ.” (1 Cô-rinh-tô 1:4). Ông cảm tạ Chúa vì ông biết các tín hữu tại thành Cô-rinh-tô đang ở trong tiến trình Thánh Hóa của Chúa. Ông không ngần ngại gọi các tín hữu là Thánh Đồ “tức là cho những người đã được nên thánh trong Đức Chúa Jêsus Christ.” (1 Cô-rinh-tô 1:2). Cho dù đầy dẫy những sự bất toàn nhưng các tín hữu đang được thánh hóa nhờ liên hiệp với Chúa Giê-xu. “Đấng đã khởi làm việc lành trong anh em, sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Đức Chúa Jêsus Christ.” (Phi-líp 1:6). Với niềm hy vọng tin cậy vào quyền năng biến đổi của Chúa và với tình yêu thương (1 Cô-rinh-tô 13) Phao-lô đã kiên nhẫn khuyên lơn quở trách để giúp các tín hữu tiếp tục tiến bước trên con đường thánh hóa. Phao-lô không phải chỉ cảm tạ Chúa khi viết thư cho tín hữu Cô-rinh-tô nhưng ông nói “Tôi hằng vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời.”

Bạn có thường xuyên tạ ơn Chúa về các tín hữu trong Hội Thánh không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì được ở trong Hội Thánh của Ngài. Xin Chúa ban cho con lòng yêu thương, tha thứ để hằng nhớ đến các anh chị em trong cùng đức tin để dâng lời Tạ Ơn Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Giăng 17-18

 129 total views,  2 views today