Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, October 11, 2022 – Người Vừa Lòng Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, October 11, 2022
Người Vừa Lòng Chúa

“Ta đã tìm thấy Đa-vít con của Gie-sê, là người vừa lòng ta, người sẽ tuân theo mọi ý chỉ ta.”
Công Vụ 13:22b

Chúa đã mô tả vua Đa-vít “là người vừa lòng ta, người sẽ tuân theo mọi ý chỉ ta.” (Công Vụ 13:22b). Thật ra, vua Đa-vít là người không hoàn hảo. Vua Đa-vít đã phạm cả tội ngoại tình và giết người nhưng ông nhận ra những việc làm sai trái của mình và thành khẩn ăn năn tội lỗi. Vua Đa-vít sẵn sàng xưng nhận tội lỗi mình với Chúa và tin cậy vào lời hứa của Ngài – lòng của Đa-vít ngay thẳng trước mặt Chúa, đó là lý do tại sao vua Đa-vít là người vừa lòng Chúa. Vua Đa-vít đã cầu nguyện cùng Chúa: “Đức Chúa Trời ôi! xin hãy thương xót tôi tùy lòng nhân từ của Chúa; Xin hãy xóa các sự vi phạm tôi theo sự từ bi rất lớn của Chúa. Xin hãy rửa tôi cho sạch hết trọi gian ác, Và làm tôi được thanh khiết về tội lỗi tôi. Vì tôi nhận biết các sự vi phạm tôi, Tội lỗi tôi hằng ở trước mặt tôi. Tôi đã phạm tội cùng Chúa, chỉ cùng một mình Chúa thôi, Và làm điều ác trước mặt Chúa; Hầu cho Chúa được xưng công bình khi Chúa phán, Và được thanh sạch khi Chúa xét đoán.” (Thi Thiên 51:1-4). Vua Đa-vít đã nêu gương về tấm lòng nhanh chóng ăn năn, luôn trung thành, vâng lời Đức Chúa Trời và làm theo ý muốn của Ngài. Một đời sống vừa lòng Chúa cho nên Ngài đã sử dụng Vua Đa-vít cho các mục đích tối cao của Chúa.

Bạn có sống cho vừa lòng Đức Chúa Trời không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, xin Chúa cho con nhanh chóng xưng tội cùng Chúa, trung thành tuân theo mạng lệnh của Chúa và hoàn toàn tin cậy vào lời hứa của Ngài. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Ma-thi-ơ 25-26

 256 total views,  2 views today