Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, October 12, 2022 – Vui Mừng Trong Đức Chúa Trời

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, October 12, 2022
Vui Mừng Trong Đức Chúa Trời

“Ta sẽ rất vui vẻ trong Đức Giê-hô-va, linh hồn ta mừng rỡ trong Đức Chúa Trời ta; vì Ngài đã mặc áo cứu rỗi cho ta; khoác áo choàng công bình cho ta, như chàng rể mới diện mão hoa trên đầu mình, như cô dâu mới dồi mình bằng châu báu.”
Ê-sai 61:10

Ê-sai 61:10 tiên báo về Hội Thánh của Chúa Giê-xu sẽ mặc lấy sự cứu rỗi và sự công chính của Chúa: “Ta sẽ rất vui vẻ trong Đức Giê-hô-va, linh hồn ta mừng rỡ trong Đức Chúa Trời ta; vì Ngài đã mặc áo cứu rỗi cho ta; khoác áo choàng công bình cho ta, như chàng rể mới diện mão hoa trên đầu mình, như cô dâu mới dồi mình bằng châu báu.”  Sự cứu rỗi, sự công chính của Chúa đem đến cho chúng ta sự vui mừng trong Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu đến trong thế gian để rao truyền một tin mừng lớn cho nhân loại. Khi bắt đầu chức vụ, Chúa Giê-xu đã nhắc lại lời tiên tri trong Ê-sai 61: “Có người trao sách tiên tri Ê-sai cho Ngài, Ngài dở ra, gặp chỗ có chép rằng: Thần của Chúa ngự trên ta: Vì Ngài đã xức dầu cho ta đặng truyền Tin Lành cho kẻ nghèo; Ngài đã sai ta để rao cho kẻ bị cầm được tha, Kẻ mù được sáng, Kẻ bị hà hiếp được tự do; Và để đồn ra năm lành của Chúa. Đoạn, Ngài xếp sách, trả lại cho kẻ giúp việc, rồi ngồi xuống; mọi người trong nhà hội đều chăm chỉ ngó Ngài. Ngài bèn phán rằng: Hôm nay đã được ứng nghiệm lời Kinh Thánh mà các ngươi mới vừa nghe đó.” (Lu-ca 4:17-21). Chúa Giê-xu đem lại niềm vui cho chúng ta vì Chúa đến để rao giảng tin mừng, rịt lành những tấm lòng tan vỡ, giải thoát chúng ta khỏi gánh nặng của tội lỗi, sự kiềm kẹp của ma quỉ và cho chúng ta được sáng về phần tâm linh. Niềm vui lớn nhất là được ở trong Chúa!

Bạn có kinh nghiệm niềm vui khi được Chúa cứu và được ở trong sự hiện diện của Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã ban cho cho sự cứu rỗi và được ở trong Ngài. Xin cho con tiếp tục làm sáng Danh Chúa và tận hưởng niềm vui phước hạnh trong Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Ma-thi-ơ 27-28

 259 total views,  1 views today