Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, April 28, 2021 – Danh Thánh của Đức Chúa Trời

Suy Gẫm Lời Chúa

Wednesday, April 28, 2021

Danh Thánh của Đức Chúa Trời

“Lòng chúng tôi sẽ vui vẻ nơi Ngài, Vì chúng tôi đã để lòng tin cậy nơi danh thánh của Ngài.”
Thi Thiên 33:21

Kinh Thánh cho biết Danh của Đức Chúa Trời là Thánh. Danh “Đấng Tự Hữu Hằng Hữu” là danh độc nhất, danh của Đấng Tạo Dựng và Tể Trị Tất Cả. Đức Chúa Giê-xu Christ là Đức Chúa Trời cho nên khi “nghe đến danh Đức Chúa Jêsus, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quì xuống, và mọi lưỡi thảy đều xưng Jêsus Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha.” (Phi-líp 2:10-11). Điều răn thứ ba nghiêm cắm chúng ta “chớ lấy danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời mà làm chơi…” (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:7). Danh Chúa là Thánh cho nên không ai được mượn Danh Chúa, nhân Danh Chúa hoặc lấy Danh của Đức Chúa Trời để đùa giỡn, làm chơi bằng lời nói, hành động hoặc sống buông thả làm ô uế Danh Chúa. Thi Thiên 111:9-10 chép “Ngài đã sai cứu chuộc dân Ngài, Truyền lập giao ước Ngài đến đời đời. Danh Ngài là thánh, đáng kính sợ. Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự khôn ngoan; Phàm kẻ nào giữ theo điều răn Ngài có trí hiểu. Sự ngợi khen Ngài còn đến đời đời.” Thay vì lấy Danh Chúa làm chơi, Thi Thiên 33:21 khuyên “Lòng chúng tôi sẽ vui vẻ nơi Ngài, Vì chúng tôi đã để lòng tin cậy nơi danh thánh của Ngài”. Chúa Giê-xu cũng dạy chúng ta ngợi khen Danh Chúa qua bài cầu nguyện chung “Lạy Cha chúng tôi ở trên trời; Danh Cha được thánh.” (Ma-thi-ơ 6:9).

Bạn có tôn vinh Danh Chúa, ca ngợi Danh Chúa và sống cho Danh Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa và chỉ đặt lòng tin cậy nơi Danh Thánh của Ngài. Xin Chúa cho môi miệng và lòng của con luôn tôn cao Danh Chúa. Xin Chúa giúp con luôn làm sáng Danh Chúa qua đời sống con. A-men.

 437 total views,  1 views today