Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, April 7, 2021 – Lòng Mừng Rỡ Khi Gặp Chúa Phục Sinh

Suy Gẫm Lời Chúa

Wednesday, April 7, 2021

Lòng Mừng Rỡ Khi Gặp Chúa Phục Sinh

“Nói đoạn, Ngài giơ tay và sườn mình cho môn đồ xem. Các môn đồ vừa thấy Chúa thì đầy sự mừng rỡ.”
Giăng 20:20

Tối Chúa Nhật Phục Sinh, Chúa Giê-xu hiện ra chính giữa các môn đồ đang ở trong một căn phòng đóng kín. Mười sứ đồ (không có Giu-đa Ích-ca-ri-ốt và Thô-ma) đang ở trong sự sợ hãi, buồn bã lo âu vì sợ người Do Thái và không biết tương lai của họ như thế nào. Đang ở trong trạng thái cách ly với Chúa Giê-xu thì thình lình Chúa hiện ra trong thân thể vinh quang và cho các môn đồ thấy hai tay và hông của Ngài. Môn đồ nhận ra Chúa Giê-xu thì lòng đầy sự vui mừng. Họ không còn nghi ngờ gì nữa về sự kiện Chúa đã phục sinh. Liền sau đó, Chúa Giê-xu phán cùng các môn đồ rằng “Bình an cho các ngươi! Cha đã sai ta thể nào, ta cũng sai các ngươi thể ấy.” (Giăng 20:21). Thật là phước hạnh cho các môn đồ khi gặp Chúa Phục Sinh. Ngài không một lời quở trách về việc làm của Phi-e-rơ và các môn đồ khi Ngài bị bắt và bị đóng đinh trên thập tự giá. Thay vào đó, Chúa ban sự bình an và sai phái họ ra đi để rao truyền Tin Lành Cứu Rỗi cho nhiều người. Việc gặp gỡ Chúa Phục Sinh đã khiến cho các môn đồ biến đổi hoàn toàn, từ sự buồn bã đến vui mừng, từ sự bất an trong hoàn cảnh cách ly đến sự bình an thật sự, từ một căn phòng đóng kín được Chúa sai phái ra đi thi hành đại mạng lệnh của Chúa đem Tin Lành Cứu Rỗi từ Giê-ru-sa-lem đến cùng trái đất.

Bạn có đang trải qua tâm trạng như các môn đồ trước khi gặp Chúa Phục Sinh không? Buồn bã, cách ly, bất an, tương lai vô định? Cầu xin Chúa cho bạn gặp Chúa Phục Sinh một cách cá nhân để được Ngài ban cho bạn sự vui mừng, bình an, tương lai ý nghĩa. Chúa Giê-xu Phục Sinh sẽ sử dụng bạn trong chương trình tốt đẹp của Ngài.

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa Giê-xu Phục Sinh vì Ngài ban cho con sự vui mừng và sự bình an khi con đặt đức tin vào Ngài. Xin Chúa giúp con trung tín phục vụ Ngài để đem Phúc Âm của Chúa đến cho nhiều người. A-men.  

 407 total views,  1 views today