Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, August 16, 2023 – Công Khai Thờ Phượng Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, August 16, 2023
Công Khai Thờ Phượng Chúa

“Tôi sẽ hết lòng cảm tạ Chúa, Hát ngợi khen Chúa trước mặt các thần. Tôi sẽ thờ lạy hướng về đền thánh của Chúa, Cảm tạ danh Chúa vì sự nhân từ và sự chân thật của Chúa.”
Thi Thiên 138:1-2

Vua Đa-vít hết lòng dâng lời cảm tạ Chúa trong Thi Thiên 138 nhưng ông cũng “ngợi khen Chúa trước mặt các thần”. Vua Đa-vít ao ước các vua trong thế gian cũng ngợi khen và cảm tạ Chúa. “Hỡi Đức Giê-hô-va, các vua thế gian sẽ cảm tạ Ngài, Vì họ đã nghe những lời của miệng Ngài. Phải, họ sẽ hát xướng về đường lối Đức Giê-hô-va, Vì vinh hiển Đức Giê-hô-va là lớn thay.” (Thi Thiên 138:4-5). Vua Đa-vít nói sự nhân từ, sự chân thật, sự giải cứu và lời của Chúa “giục lòng tôi mạnh mẽ.” (Thi Thiên 138:2-3). Khi trải nghiệm được Chúa là Đấng vinh hiển, quyền năng, khôn ngoan và nhân từ chúng ta không thể nào nín lặng. Chúng ta muốn ngợi khen Chúa một cách công khai cho những người chung quanh được biết về Chúa. Người đàn bà Sa-ma-ri sau khi gặp được Chúa Giê-xu và biết Ngài là Đấng Christ thì “bà bèn bỏ cái vò của mình lại và vào thành, nói với người tại đó rằng: Hãy đến xem một người đã bảo tôi mọi điều tôi đã làm; ấy chẳng phải là Đấng Christ sao?” (Giăng 4:28-29). Thế giới và những người chung quanh chúng ta đang sống trong sự đen tối với tội lỗi càng ngày càng gia tăng, Cơ-đốc-nhân càng phải công khai bày tỏ đời sống ngợi khen và cảm tạ Chúa. Chúa Giê-xu phán: “Các ngươi là muối của đất; song nếu mất mặn đi, thì sẽ lấy giống chi mà làm cho mặn lại? Muối ấy không dùng chi được nữa, chỉ phải quăng ra ngoài và bị người ta đạp dưới chân. Các ngươi là sự sáng của thế gian; một cái thành ở trên núi thì không khi nào bị khuất được: cũng không ai thắp đèn mà để dưới cái thùng, song người ta để trên chân đèn, thì nó soi sáng mọi người ở trong nhà. Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời.” (Ma-thi-ơ 5:13-16).

Bạn có thường xuyên công khai ngợi khen, cảm tạ và thờ phượng Chúa trước mặt gia đình, hội thánh và những người chung quanh không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa về sự nhân từ và thành tín lớn lao của Chúa đối với con là người tội lỗi, xấu xa. Xin Chúa cho con mạnh dạn công khai ngợi khen, cảm tạ và thờ phượng Chúa trước mặt gia đình, hội thánh và những người chung quanh để tất cả đều biết Chúa và thờ phượng Ngài. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Giê-rê-mi 7-10

 180 total views,  1 views today